mds blitz 2021  FLAMPARK 2021

Regulamin IV Dolnośląskiej Ligi Juniorów 2012

REGULAMIN
 

Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w Szachach –

IV Dolnośląska Liga Juniorów

I. CEL ROZGRYWEK
1. Wyłonienie drużyny awansującej do III Dolnośląskiej Ligi Juniorów.
2. Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania wyższych kategorii szachowych i klas sportowych.
3. Aktywizacja placówek kulturalno-oświatowych do współzawodnictwa szachowego.

II. UCZESTNICTWO
1. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach oraz drużyny reprezentujące inne jednostki organizacyjne np. Domy Kultury, Szkoły itp. (także z zagranicy) - w dalszej części Regulaminu zwane klubami.
2. W IV Dolnośląskiej Lidze Juniorów może uczestniczyć więcej niż jedna drużyna danego klubu.

III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. IV Dolnośląska Liga Juniorów zostanie rozegrana systemem szwajcarskim opartym na rankingu, na dystansie 7 rund, kojarzenie komputerowe wg. punktów meczowych.
2. Tempo gry: 60 min na partię dla każdego zawodnika. Na rundę można się spóźnić 30 min.
3. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz kodeks PZSzach z 2007r. z póź. zm.
4. Harmonogram zawodów: (piątek) sobota potwierdzenie udziału, odprawa techniczna, I runda, przerwa obiadowa, rundy II-III, niedziela rundy IV-V, przerwa obiadowa, rundy VI-VII, zakończenie
Dokładne godziny rund zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.

IV. SKŁAD DRUŻYNY
1. Drużyna składa się z 4 zawodników jednego klubu: 2 juniorów (ur. 1994r. lub młodszy), 1 juniora młodszego (ur. 1998r. lub młodszy) i juniorki (ur. 1994r. lub młodsza).
2. Zawodnik, który rozegrał w lidze centralnej 2011 juniorów (Ekstra, I lub II Lidze Juniorów) więcej niż 3 partie nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z Ekstra, I,  II Ligi Juniorów do DLJ).
3. Juniorka może być zgłoszona na dowolnej szachownicy, ale nie może grać na szachownicy niższej niż została zgłoszona. Zawodniczka zgłoszona na szachownicy 4 może grać na szachownicy od 3 do 1 z zachowaniem systemu drabinkowego i bariery wiekowej ale za ostatnim rezerwowym juniorem z prawem powrotu na szachownicę czwartą.
4. Do drużyny można zgłosić maksymalnie 6 zawodników rezerwowych. W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.
5. W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach. Nie dotyczy drużyn zagranicznych.
6. Ostateczną kolejność zawodników, należy podać najpóźniej na odprawie technicznej przed I rundą. Podany skład zweryfikowany przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.
7. Zgłoszenia składu podstawowego wypełniają kierownicy klubów. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy należący do danego klubu.

V. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej i trzeciej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej i czwartej - czarnymi.
2. Na 5 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic. Brak składu upoważnia sędziego do wpisania składu z poprzedniej rundy, w przypadku I rundy będzie to skład podstawowy.
2. Po 30 min. od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower, chyba że sędzia podejmie inną decyzję.
3. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 3 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili gdy przybędzie przynajmniej trzeci zawodnik tej drużyny.

VI. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
1. Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek. Kwotę wpisowego należy przekazać na konto Dolnośląski Związek Szachowy DFS W-w, ul Borowska 1-3 w PKO BP IV O/W-w Nr 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993
lub gotówką w terminie do 26.03.2012 r. po tym terminie wpisowe wzrasta o 20 PLN.
2. Wpisowe do rozgrywek wynosi 60 zł, za drugą i następne drużyny z jednego klubu - 30 zł.
3. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) skład podstawowy drużyny w kolejności szachownic (pełne imiona i nazwiska zawodników, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową).
b) imię i nazwisko kapitana zespołu oraz w miarę możliwości kontakt tel. lub e-mail,
c) imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna drużyny (jeżeli nie jest kapitanem) wraz z numerem telefonu komórkowego.
d) dokładny adres do korespondencji, jeżeli jest to także telefon, e-mail,
4. Termin zgłoszeń składów osobowych do biura DZSzach lub sędziego głównego mistrzostw upływa z dniem 26.03.2011 r.
5. Sędzia główny dokona potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu przez zamieszczenie składu drużyny w serwisie turniejowym umieszczonym na stronie DZSzach i tylko ten serwis jest wiążący dla weryfikacji rozgrywek.

VII. OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc w turnieju decyduje:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera –2 pkt.)
2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach-wygrana, wygrana walkowerem 1pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
3. Wynik bezpośrednich meczy.
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Mecz barażowy tempem 15 min na partię (kolor losowany)

VIII. AWANSE
1. Do III Dolnośląskiej Ligi Juniorów może awansować klub, który członkiem DZSzach i PZSzach, posiada licencję klubową PZSzach oraz nie posiada drużyny w III Dolnośląskiej Lidze Juniorów. W przypadku niemożności awansu lub rezygnacji prawo gry przechodzi na kolejną z tabeli drużynę, spełniającą powyższe warunki.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego wyd. z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanego przez DZSzach.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.
3. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Interpretacja Regulaminu jest wyłączną kompetencją sędziego głównego zawodów.
5. Ostateczna interpretacja Komunikatu organizacyjnego należy do Organizatora.

Dominik Kulaś                                            Robert Korpalski

Prezes DZSzach                                        Wiceprezes d.s. Młodzieżowych

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław