Regulamin III Dolnośląskiej Ligi Szachowej 2012/2013

REGULAMIN 
Drużynowych Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w sezonie 2012/2013
III Dolnośląska Liga Szachowa

I. CEL ROZGRYWEK

1.         Wyłonienie drużyny awansującej do Drużynowych Mistrzostw Polski - II Ligi w 2013 r.

2.         Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania, podwyższania rankingu FIDE, wyższych kategorii, tytułów szachowych i klas sportowych.

II. UCZESTNICTWO

1.         W III DLS prawo uczestnictwa mają drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, posiadających licencję klubową PZSzach, które nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach.

2.         W III DLS może uczestniczyć tylko jedna drużyna danego klubu.

3.         W skład III DLS wchodzi 12 drużyn, które:
  - spadły z Ekstraligi, I, II Ligi Seniorów w 2012 r.,
  - utrzymały się w III Dolnośląskiej Lidze Szachowej w sezonie 2011/2012,
  - 3 drużyny, które awansowały z dolnośląskich lig okręgowych w sezonie 2011/2012.

4.         W przypadku powstania wolnego miejsca w III DLS, prawo udziału przypada na kolejną drużynę z sezonu 2011/2012.

III. SKŁAD DRUŻYNY

1.         Drużyna składa się z minimum 5 zawodników jednego klubu.

2.         Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie III DLS.

3.         Zawodnik, który rozegrał w DMP: Ekstralidze, I lub II Lidze Seniorów w 2012 r. więcej niż 4 partie nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich w tym samym klubie (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z lig centralnych do III DLS.

4.         Zawodników dodatkowych można zgłaszać do 31.12.2012 r. Zawodnik dodatkowy nie może być zgłoszony przed zawodnikiem z wyższym rankingiem FIDE (dalej PZSzach).

5.         Na każdy mecz należy zgłosić pięciu zawodników. Przy ustalaniu składu na mecz obowiązuje kolejność ze zgłoszenia tzw. "drabinka".

6.         W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.

7.         Do drużyny można zgłosić zawodnika, który zagrał co najwyżej 2 partie w Lidze Okręgowej w tym samym klubie. Zawodnik ten po rozegraniu jednej partii w DLS traci prawo gry w Lidze Okręgowej.

8.         W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.

9.         Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów, za wyjątkiem dopisania zawodnika dodatkowego.

10.    Listy zgłoszonych zawodników będą publikowane na stronie internetowej www.dzszach.pl  

11.    Zawodnik, który w trakcie rozgrywek zmieni klub, nie może dalej brać udziału 
w III DLS w danym sezonie.

12.    Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję zawodniczą PZSZach na uprawianie dyscypliny szachy.

IV. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK

1.         Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe oraz opłatę klasyfikacyjno-rankingową. Pieniądze należy wpłacać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego DFS Wrocław ul Borowska 1-3 w PKO BP IV O/W-w Nr 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993 lub gotówką w terminie do 14.10.2012 r. po tym terminie wpisowe wzrasta o 20 PLN.

2.         Wpisowe do rozgrywek wraz z opłatą klasyfikacyjno-rankingową PZSzach za skład podstawowy wynosi (200+5x20) = 300 PLN. Ponadto obowiązuje opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach (20 PLN) za każdego zawodnika rezerwowego, który zagra przynajmniej jedną partię. Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe za zawodników rezerwowych, należy wpłacać przed meczem, w którym zagra zawodnik rezerwowy.

3.         Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:

a)        skład drużyny z zachowaniem kolejności wystawiania: pełne imiona i nazwiska zawodników, datę urodzenia, kategorię szachową, ranking, numer licencji zawodniczej PZSzach,

b)       imię i nazwisko kapitana drużyny wraz z danymi do kontaktu: telefon, e-mail.

c)        dokładny adres sali gry.

4.         Zgłoszenia do rozgrywek należy przesyłać do biura DZSzach lub sędziego głównego rozgrywek. Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 15.10.2012 r.

V. SYSTEM ROZGRYWEK

1.         III DLS zostanie rozegrana systemem kołowym na dystansie 11 rund, z podziałem drużyn na pary wg kryterium geograficznego.

2.         III DLS rozgrywana jest systemem dojazdowym, dwa mecze dziennie (z wyjątkiem I rundy).

3.         Losowanie numerów startowych zostanie dokonane podczas odprawy kapitanów.

4.         Szczegółowe kojarzenie oraz terminarz podane są w załączniku.

VI. PRZEPISY TURNIEJOWE

1.         Tempo gry wynosi 90 minut z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

2.         Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

3.         Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE i PZSzach.

VII. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW

1.        Po obustronnym uzgodnieniu zainteresowanych drużyn, mecze mogą być rozgrywane przed terminem podanym w komunikacie organizacyjnym. Ustalone terminy nie ulegają zmianie.

2.        Przekładanie spotkań po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym jest dozwolone w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za zgodą sędziego głównego. Wniosek o przełożenie meczu musi być złożony na piśmie (kopię należy wysłać 
e-mailem) do sędziego głównego przed ustalonym terminem spotkania pod rygorem uznania meczu za obopólny walkower. Zaległe mecze muszą być rozegrane przed 10 rundą.

3.        Mecze odbywają się w terminach ustalonych kalendarzem rozgrywek. Godziny rozpoczęcia rund ustala się na godz. 9:30 (rundy poranne) i 14:30 (popołudniowe).

4.        Sala gier powinna być odpowiednio przygotowana do meczu i otwarta 30 min przed rozpoczęciem meczu. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów, a pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane.

5.        Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia organizator zjazdu.

6.        Gospodarze meczu grają na pierwszej, trzeciej i piątej szachownicy białymi bierkami, 
a na drugiej i czwartej czarnymi.

7.        Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic z zachowaniem kolejności ze zgłoszenia. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie. Kapitan jest obowiązany podać pełny 5-osobowy skład swojej drużyny, bez względu na obecność zawodników na sali gry.

8.        Po 30 minutach od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower. Zespół oddający walkower otrzyma dwa ujemne punkty meczowe. Trzeci oddany walkower meczowy spowoduje automatyczne skreślenie drużyny z dalszych rozgrywek.

9.        Zawodnik, który pojawi się przy partii z 30 minutowym lub większym opóźnieniem – decyduje wskazanie jego zegara – przegrywa partię.

10.    Za trzeci i każdy następny oddany walkower indywidualny drużyna otrzymuje pół ujemnego punktu małego. Kara ta nie wpływa na wynik meczu, jest jedynie uwzględniana w końcowej tabeli.

11.    Drużyna może rozpocząć mecz, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 
trzech zawodników drużyny. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili, gdy przybędzie przynajmniej trzeci zawodnik tej drużyny.

12.    Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wypadki losowe, itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny. Wszelkie awarie, wypadki losowe należy udokumentować u odpowiednich służb. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, klub wnioskujący ponosi koszty transportu pozostałych drużyn na ponowne rozegranie zaległego meczu.

13.    W przypadkach losowych powodujących spóźnienie na mecz zaleca się cofnięcie włączonych zegarów maksymalnie o 30 min wstecz – decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia meczu.

VIII. OCENA WYNIKÓW

1.      Kolejność miejsc zajętych przez drużyny ustala się według następujących kryteriów:

·         Suma punktów meczowych (wygrany mecz 2 pkt., remis 1 pkt., przegrany mecz 
0 pkt., oddanie walkowera [minus] -2 pkt.)

·         Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny – wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt., remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt., walkower (pierwszy i drugi) 0 pkt., walkower (trzeci i kolejny) [minus] -0.5 pkt.

·         Wynik bezpośrednich meczy.

·         Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach

·         Punktacja Sonnenborna-Bergera

IX. ZASADY AWANSU LUB SPADKU

1.      Do II Ligi Seniorów może awansować wyłącznie drużyna klubu, która jest członkiem zwyczajnym PZSzach i posiada licencję klubową PZSzach.

2.      Mistrz III DLS uzyskuje awans do II Ligi Seniorów, zgodnie z Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów wydanym przez PZSzach. Zespół, który zagra w II lidze seniorów korzystając z dodatkowych kryteriów określonych przez PZSZach traci prawo gry w III DLS.

3.      W przypadku niemożliwości awansu (np. klub posiada drużynę w II lidze) lub rezygnacji, prawo awansu może przejść na następną z końcowej tabeli drużynę.

4.      Zespoły, które zajmą miejsca 10-12 spadają do lig okręgowych.

5.      W przypadku spadku większej liczby drużyn z Ekstraligi, I lub II Ligi do ligi wojewódzkiej w 2012r., wówczas do lig okręgowych spadają kolejne drużyny licząc od 9 miejsca w górę.

6.      Zespół, który wycofa się lub zostanie skreślony z rozgrywek DLS zostanie zdegradowany do ligi okręgowej.

7.      Drużyna, która uzyska awans do II Ligi zobowiązana jest w terminie 30 dni od zakończenia III ligi potwierdzić na piśmie swój udział w II Lidze 2012. Drużyna, która potwierdzi udział w II Lidze i nie weźmie w niej udziału zostanie zdegradowana do ligi okręgowej.

X. SĘDZIOWIE I KIEROWNICTWO MISTRZOSTW

1.      Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem każdej z lig sprawuje sędzia główny.

2.      Sędziowie prowadzący mecze muszą posiadać licencję sędziego PZSzach i mieć opłaconą roczną składkę.

3.      Przed rozpoczęciem meczu sędzia jest uprawniony do zweryfikowania zawodników (kapitan drużyny jest zobowiązany do przedłożenia dowodów tożsamości i kart zawodniczych zawodników, którzy nie zostali pozytywnie zweryfikowani przez sędziego głównego). 

4.      Rezultaty meczów podlegają weryfikacji przez sędziego głównego na podstawie dostarczonych protokołów meczowych. Ewentualne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowych rezultatów na szachownicy, należy kierować na adres sędziego głównego.

5.      Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia serwisu turniejowego na stronie internetowej DZSzach, publikowania wyników i innych informacji ligowych 
w komunikatach.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować aktualne przepisy gry FIDE oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego wyd. z 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanych przez DZSzach.

2.      Komunikat Drużynowych Mistrzostw Województwa zawiera listy zespołów (w kolejności wylosowanych numerów startowych), adresy sal gier, telefony i adresy kontaktowe, e-mail, terminarz meczów, pełne składy drużyn (w kolejności szachownic składu podstawowego), wyniki, tabele.

3.      W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów. Odwołania od decyzji sędziów meczów można składać tylko na piśmie, w terminie do 
2 dni po rozegraniu meczu. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest umieszczenie w protokole zawodów zapowiedzi protestu.

4.      Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów (sekcji szachowych).

5.      Zwycięskie zespoły w każdej klasie rozgrywek otrzymają puchary, a pierwsze 3 drużyny dyplomy.

6.      Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Prezydium Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.

7.      Zaleca się żeby organizator (gospodarz) meczu poinformował o meczu i wynikach lokalne media, rozpropagował informacje o meczu wśród społeczności lokalnej (np. rozwiesił plakaty itp.).

 

 

Załącznik nr 1

Skład III Dolnośląskiej Ligi Seniorów w sezonie 2012/2013

1)       UKS EL-TUR SP3 Bogatynia

2)       UKS GIECEK - KRĘŻBUD Radków

3)       MUKS MDK Śródmieście Wrocław

4)       MKS Pogoń Oleśnica

5)       WKSz GANT HETMAN

6)       MDK DANY Chojnów

7)       UKS Debiut Przedwojów

8)       KSz Polanica Zdrój

9)       KSz Polonia Wrocław - awans z Wrocławskiej Ligi Okręgowej

10)   OKSiR Wisznia Mała  - awans z Podwrocławskiej Ligi Okręgowej

11)   GLKS Goniec Żarów - awans z Wałbrzyskiej Ligi Okręgowej

12)   LZS Mewa Goliszów - 10. drużyna III ligi w sezonie 2011/2012