mds blitz 2021  FLAMPARK 2021

Regulamin Lig Okręgowych - IV Ligi

REGULAMIN
Drużynowych Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w sezonie 2012/2013
Ligi Okręgowe – IV LigaI. CEL ROZGRYWEK

1.         Wyłonienie drużyn awansujących do III Dolnośląskiej Ligi Szachowej.

2.        Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania, podwyższania rankingu FIDE, wyższych kategorii, tytułów szachowych i klas sportowych.

II. UCZESTNICTWO

1.         W rozgrywkach mają prawo uczestnictwa drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, które nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach.

2.         W wyjątkowych sytuacjach mogą wystartować drużyny nowych klubów, które zadeklarują rejestrację w DZSzach.

3.         W Lidze Okręgowej może uczestniczyć dowolna liczba drużyn jednego klubu.

III. SYSTEM ROZGRYWEK

1.      Ligi Okręgowe zostaną rozegrane systemem kołowym z podziałem drużyn na pary lub systemem dwukołowym.

2.      Ligi Okręgowa rozgrywana jest systemem dojazdowym - dwie rundy dziennie (za wyjątkiem I spotkania).

3.      W przypadku małej liczby zgłoszonych drużyn sąsiednie Ligi Okręgowe mogą zostać połączone.

4.      Losowanie numerów startowych zostanie dokonane podczas odprawy kapitanów. W przypadku późniejszego uruchomienia ligi losowania numerów startowych dokona sędzia główny.

IV. SKŁAD DRUŻYNY

1.         Drużyna składa się z minimum 5 zawodników jednego klubu.

2.         Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie.

3.         Zawodnik, który rozegrał w DMP: Ekstralidze, I lub II Lidze Seniorów w 2012 r. więcej niż 4 partie nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich w tym samym klubie.

4.         Zawodników dodatkowych można zgłaszać do 31.12.2012 r. Zawodnik dodatkowy nie może być zgłoszony przed zawodnikiem z wyższym rankingiem FIDE (dalej PZSzach).

5.         Na każdy mecz należy zgłosić pięciu zawodników. Przy ustalaniu składu na mecz obowiązuje kolejność ze zgłoszenia tzw. "drabinka".

6.         W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.

7.         Do drużyny można zgłosić zawodnika, który zagrał co najwyżej 2 partie w
III Dolnośląskiej Lidze Szachowej w tym samym klubie. Zawodnik ten po rozegraniu jednej partii w Lidze Okręgowej traci prawo gry w III DLS.

8.         W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.

9.         Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów, za wyjątkiem dopisania zawodnika dodatkowego.

10.    Listy zgłoszonych zawodników będą publikowane na stronie internetowej www.dzszach.pl  

11.    Zmiana barw klubowych zawodnika, który rozegrał już partię w trakcie trwania mistrzostw, uniemożliwia jego dalszy start w tej edycji.

V. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK

1.         Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe oraz opłatę klasyfikacyjno-rankingową. Należności należy wpłacać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego lub gotówką w terminie do 14.10.2012 r. po tym terminie wpisowe wzrasta o 20 PLN.

2.         Wpisowe do rozgrywek wynosi 110 zł, druga drużyna płaci wpisowe o połowę mniejsze (55 zł), trzecia i kolejne 25% wpisowego (27,5 zł). 

3.         Obowiązuje opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach (20 zł) za każdego zawodnika składu podstawowego, którą należy wpłacić na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego lub wpłacić gotówką w kasie związku przed rozpoczęciem rozgrywek.
Ponadto obowiązuje opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach (20 zł) za każdego zawodnika rezerwowego, który zagra przynajmniej jedną partię.

4.         Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:

a)        skład drużyny z zachowaniem kolejności wystawiania: pełne imiona i nazwiska zawodników, datę urodzenia, kategorię szachową, ranking.

b)       imię i nazwisko kapitana drużyny wraz z danymi do kontaktu: telefon, e-mail.

c)        dokładny adres sali gry.

5.        Zgłoszenia do rozgrywek należy przesyłać do biura DZSzach lub sędziego głównego rozgrywek. Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 15.10.2012 r.

VI. PRZEPISY TURNIEJOWE

1.         Tempo gry wynosi 60 minut z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie lub 90 minut dla zawodnika na rozegranie całej partii. Konkretny wariant tempa gry zostanie wybrany na odprawie kapitanów drużyn i będzie obowiązywać we wszystkich meczach danej Ligi Okręgowej.

2.         Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

3.        Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE i PZSzach.

VII. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW

1.        Po obustronnym uzgodnieniu zainteresowanych drużyn, mecze mogą być rozgrywane przed terminem podanym w komunikacie organizacyjnym. Ustalone terminy nie ulegają zmianie.

2.        Przekładanie spotkań po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym jest dozwolone w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za zgodą sędziego głównego. Wniosek o przełożenie meczu musi być złożony na piśmie (kopię należy wysłać
e-mailem) do sędziego głównego przed ustalonym terminem spotkania pod rygorem uznania meczu za obopólny walkower. Zaległe mecze muszą być rozegrane przed 10 rundą.

3.        Mecze odbywają się w terminach ustalonych kalendarzem rozgrywek. Godziny rozpoczęcia rund ustala się na godz. 10:00 (rundy poranne) i 14:00 (popołudniowe).

4.        Sala gier powinna być odpowiednio przygotowana do meczu i otwarta 30 min przed rozpoczęciem meczu. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów, a pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane.

5.        Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia organizator zjazdu.

6.        Gospodarze meczu grają na pierwszej, trzeciej i piątej szachownicy białymi bierkami,
a na drugiej i czwartej czarnymi.

7.        Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic z zachowaniem kolejności ze zgłoszenia. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie. Kapitan jest obowiązany podać pełny 5-osobowy skład swojej drużyny, bez względu na obecność zawodników na sali gry.

8.        Po 30 minutach od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower. Zespół oddający walkower otrzyma dwa ujemne punkty meczowe. Trzeci oddany walkower meczowy spowoduje automatyczne skreślenie drużyny z dalszych rozgrywek.

9.        Zawodnik, który pojawi się przy partii z 30 minutowym lub większym opóźnieniem – decyduje wskazanie jego zegara – przegrywa partię.

10.    Za trzeci i każdy następny oddany walkower indywidualny drużyna otrzymuje pół ujemnego punktu małego. Kara ta nie wpływa na wynik meczu, jest jedynie uwzględniana w końcowej tabeli.

11.    Drużyna może rozpocząć mecz, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej
trzech zawodników drużyny. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili, gdy przybędzie przynajmniej trzeci zawodnik tej drużyny.

12.    Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wypadki losowe, itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny. Wszelkie awarie, wypadki losowe należy udokumentować u odpowiednich służb. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, klub wnioskujący ponosi koszty transportu pozostałych drużyn na ponowne rozegranie zaległego meczu.

13.  W przypadkach losowych powodujących spóźnienie na mecz zaleca się cofnięcie włączonych zegarów maksymalnie o 30 min wstecz – decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia meczu.

VIII. OCENA WYNIKÓW

1.      Kolejność miejsc zajętych przez drużyny ustala się według następujących kryteriów:

·         Suma punktów meczowych (wygrany mecz 2 pkt., remis 1 pkt., przegrany mecz
0 pkt., oddanie walkowera [minus] -2 pkt.)

·         Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny – wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt., remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt., walkower (pierwszy i drugi) 0 pkt., walkower (trzeci i kolejny) [minus] -0.5 pkt.

·         Wynik bezpośrednich meczy.

·         Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach

·         Punktacja Sonnenborna-Bergera

IX. ZASADY AWANSU LUB SPADKU

1.      Do III Dolnośląskiej Ligi Szachowej mogą awansować kluby zarejestrowane w DZSzach.

2.      Do III Dolnośląskiej Ligi Szachowej awansują 3 drużyny - zwycięzcy Lig Okręgowych.

3.      W przypadku połączenia dwóch Lig Okręgowych awans uzyskają dwie najlepsze drużyny danej ligi.

4.      W przypadku powstania większej liczby Lig Okręgowych o miejsca premiowane awansem zostaną rozegrane mecze barażowe lub turniej barażowy, zasady których ustali Prezydium Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.

5.     W przypadku niemożliwości awansu (np. klub posiada już drużynę w III DLS) lub rezygnacji, prawo gry przechodzi na kolejną drużynę.

X. SĘDZIOWIE I KIEROWNICTWO MISTRZOSTW

1.      Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem każdej z lig sprawuje sędzia główny.

2.      Sędziowie prowadzący mecze muszą posiadać licencję sędziego PZSzach i mieć opłaconą roczną składkę.

3.      Przed rozpoczęciem meczu sędzia jest uprawniony do zweryfikowania zawodników (kapitan drużyny jest zobowiązany do przedłożenia dowodów tożsamości i kart zawodniczych zawodników, którzy nie zostali pozytywnie zweryfikowani przez sędziego głównego). 

4.      Rezultaty meczów podlegają weryfikacji przez sędziego głównego na podstawie dostarczonych protokołów meczowych. Ewentualne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowych rezultatów na szachownicy, należy kierować na adres sędziego głównego.

5.     Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia serwisu turniejowego na stronie internetowej DZSzach, publikowania wyników i innych informacji ligowych
w komunikatach.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować aktualne przepisy gry FIDE oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego wyd. z 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanych przez DZSzach.

2.      Komunikat Drużynowych Mistrzostw Województwa zawiera listy zespołów (w kolejności wylosowanych numerów startowych), adresy sal gier, telefony i adresy kontaktowe, e-mail, terminarz meczów, pełne składy drużyn (w kolejności szachownic składu podstawowego), wyniki, tabele.

3.      W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów. Odwołania od decyzji sędziów meczów można składać tylko na piśmie, w terminie do
2 dni po rozegraniu meczu. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest umieszczenie w protokole zawodów zapowiedzi protestu.

4.      Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów (sekcji szachowych).

5.      Zwycięskie zespoły w każdej klasie rozgrywek otrzymają puchary, a pierwsze 3 drużyny dyplomy.

6.      Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Prezydium Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.

7.     Zaleca się żeby organizator (gospodarz) meczu poinformował o meczu i wynikach lokalne media, rozpropagował informacje o meczu wśród społeczności lokalnej (np. rozwiesił plakaty itp.).

 

 

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław