Mistrzostwa w szachach szybkich październik 21 2

Regulamin III Dolnośląskiej Ligi Juniorów 2013

REGULAMIN
Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w Szachach –

III Dolnośląska Liga Juniorów

 

 

I. CEL ROZGRYWEK
1. Wyłonienie drużyny awansującej do II Ligi Juniorów.
2. Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania rankingu FIDE.

 

II. UCZESTNICTWO
1. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, które posiadają licencję klubową PZSzach oraz nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach.
2. W III Dolnośląskiej Lidze Juniorów może uczestniczyć jedna drużyna danego klubu.

 

III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. III Dolnośląska Liga Juniorów zostanie rozegrana systemem szwajcarskim opartym na rankingu na dystansie 5 rund (kojarzenie komputerowe wg. punktów meczowych) lub systemem kołowym.
2. Tempo gry: 90 min na partię + 30 sek. na ruch dla każdego zawodnika. Na rundę można się spóźnić 30 min.
3. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz kodeks PZSzach z 2007r. z póź. zm.
4. Harmonogram zawodów: piątek po południu przyjazdy, potwierdzenie udziału, odprawa techniczna, I runda, sobota II runda, przerwa obiadowa, III runda, niedziela IV runda, przerwa obiadowa, V runda, zakończenie. Dokładne godziny rund zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.

 

IV. SKŁAD DRUŻYNY
1. Drużyna składa się z 6 zawodników jednego klubu: 2 juniorów (ur. 1995 r. lub młodszy), 2 juniorów młodszych (ur. 1999 r. lub młodszy), juniorki (ur. 1995 r. lub młodsza) i juniorki młodszej (ur. 1999 r. lub młodsza).
2. Zawodnik, który rozegrał w lidze centralnej juniorów 2012 (Ekstra, I lub II Lidze Juniorów) więcej niż 3 partie nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z Ekstra, I, II Ligi Juniorów do DLJ).
3. Juniorka może być zgłoszona na szachownicę juniora, ale bez prawa gry na szachownicy juniorki. Juniorka młodsza zgłoszona na szachownicy juniorki młodszej może być wystawiana w składzie na szachownicę juniorki starszej, z prawem powrotu na szachownicę juniorki młodszej, przy zachowaniu kolejności „układu drabinkowego”. Analogicznie junior młodszy może grać na szachownicy juniora z prawem powrotu na swoją szachownicę.
4. Do drużyny można zgłosić maksymalnie 6 zawodników rezerwowych. W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.
5. W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
6. Ostateczną kolejność zawodników, należy podać najpóźniej na odprawie technicznej przed I rundą. Podany skład zweryfikowany przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.
7. Zgłoszenia składu podstawowego wypełniają kierownicy klubów. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy należący do danego klubu.

8. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach.

 

V. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej, trzeciej, piątej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej, czwartej i szóstej – czarnymi.
2. Na 5 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic. Brak składu upoważnia sędziego do wpisania składu z poprzedniej rundy, w przypadku I rundy będzie to skład podstawowy.
2. Po 30 min. od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower, chyba że sędzia podejmie inną decyzję.
3. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 4 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili gdy przybędzie przynajmniej czwarty zawodnik tej drużyny.

 

VI. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK

1. Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek. Kwotę wpisowego należy przekazać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego, Meritum Bank 47 1300 0000 2076 7154 4490 0001 lub gotówką w terminie do 02.04.2013 r. po tym terminie wpisowe wzrasta o 20 PLN.
2. Wpisowe do rozgrywek wynosi 80 zł + opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach 20 PLN za każdego zawodnika który rozegra przynajmniej 1 partię. Wpisowe + opłata OKR za skład podstawowy wynosi 80+6x20 = 200 PLN
3. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) skład podstawowy drużyny w kolejności szachownic (pełne imiona i nazwiska zawodników, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową).
b) imię i nazwisko kapitana zespołu oraz w miarę możliwości kontakt tel. lub e-mail,
c) imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna drużyny (jeżeli nie jest kapitanem) wraz z numerem telefonu komórkowego.
d) dokładny adres do korespondencji, jeżeli jest to także telefon, e-mail,
4. Termin zgłoszeń składów osobowych do biura lub sędziego głównego mistrzostw upływa z dniem 02.04.2013 r.
5. Sędzia główny dokona potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu przez zamieszczenie składu drużyny w serwisie turniejowym umieszczonym na stronie DZSzach i tylko ten serwis jest wiążący dla weryfikacji rozgrywek.

 

VII. OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc w turnieju decyduje:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera –2 pkt.)
2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach-wygrana, wygrana walkowerem 1pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
3. Wynik bezpośrednich meczy.
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Mecz barażowy tempem 15 min na partię (kolor losowany)

 

VIII. AWANSE
1. Do II Ligi Juniorów może awansować klub, który członkiem DZSzach i PZSzach, posiada licencję klubową PZSzach oraz nie posiada drużyny w II Lidze Juniorów. W przypadku niemożności awansu lub rezygnacji prawo gry przechodzi na kolejną z tabeli drużynę, spełniającą powyższe warunki.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego wyd. z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanego przez DZSzach.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub decyzji Prezydium Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.
3. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Interpretacja Regulaminu jest wyłączną kompetencją sędziego głównego zawodów.
5. Ostateczna interpretacja Komunikatu organizacyjnego należy do Organizatora.

 

 

Rafał Siwik                                                     Robert Korpalski

Wiceprezes DZSzach                                      Wiceprezes d.s. Młodzieżowych

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław