Regulamin powołań Kadry Wojewódzkiej Młodzików na rok 2015 i dalsze lata

Regulamin powołań Kadry Wojewódzkiej Młodzików na rok 2015 i dalsze lata

A.  Liczebność Kadry Wojewódzkiej Młodzików:

1.  Liczebność kadry określają przepisy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wytyczne Dolnośląskiej Federacji Sportu.

2.  Do kadry nie mogą być powołani zawodnicy objęci programem szkoleniowym Kadry Narodowej i Młodzieżowej Akademii Szachowej PZSzach.

3.  Kadry Wojewódzkie Młodzików powoływane są raz w roku w pierwszym miesiącu roku szkoleniowego z możliwością korekty po zakończonych MPJ do lat 10 w szachach klasycznych na wniosek trenera koordynatora tych Kadr lub Wiceprezesa d.s Młodzieżowych i w formie uchwały Zarządu DZSzach. Ich imienne składy ogłaszane są w komunikacie na stronie www.dzszach.pl .

B.  Zasady powoływania:

1.  Do Kadry powołuje się zawodników będących członkami Klubu zarejestrowanego w Dolnośląskim Związku Szachowym, wypełniającego statutowe obowiązki.

2. W skład kadry wchodzą przede wszystkim finaliści MPJ do lat 10 rozgrywanych tempem klasycznym wg kolejności:

-        zawodnicy, którzy uzyskali awans bezpośrednio z MPJ

-        zawodnicy, którzy uzyskali awans z lig centralnych

-        pozostali finaliści MPJ.

3.Ewentualne wolne miejsca w kadrze przysługują zawodnikom, którzy zajęli najlepsze miejsca na Mistrzostwach Makroregionalnych Młodzików w poprzednim roku i w dalszej kolejności na Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycznych.

4.  Do KWM na rok następny awans uzyskują medaliści MPJ w szachach szybkich w roku bieżącym.

5.  Jeżeli liczba finalistów MP przekracza przyznaną ilość miejsc w KWM wtedy:

A.    pierwszeństwo w kwalifikacji mają zawodnicy finaliści MPJ do lat 10 w szachach klasycznych, którzy zajęli najlepsze miejsca na Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików w roku poprzednim i jednocześnie zdobywali dla województwa punkty współzawodnictwa sportowego MSiT;

B.    następnie medaliści MPJ w szachach szybkich w roku poprzednim.

C.    następnie finaliści MPJ do lat 10 w szachach klasycznych, którzy zajęli najlepsze miejsca w ubiegłorocznych MPJ w szachach klasycznych;

D.   ostatnim kryterium jest wyższe miejsce zajęte na ubiegłorocznych MMM lub MDŚJ. Miejsca pozostałe do obsadzenia dzielone są po równo miedzy chłopców i dziewczynki, a w przypadku nieparzystości więcej miejsc przypada dla liczniejszej grupy;

E.    Kolejność ustalana jest zawsze według miejsca, potem wyniku procentowego, następnie rankingu uzyskanego na ocenianej imprezie, a następnie brany jest pod uwagę ranking FIDE dla szachów klasycznych.

6.  KWM opuszczają osoby, które do 30 czerwca:

-     nie skorzystały z co najmniej jednej akcji szkoleniowej KWM (zgrupowanie KWM lub turniej) oraz nie wystartowały w przynajmniej 1 turnieju minimum 7 rundowym rozgrywanym tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO

-       nie wystartowały w przynajmniej w dwóch turniejach rozgrywanych na dystansie co najmniej 7 rund tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO.

 C.  Obowiązki członka kadry:

1.      Członek kadry ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarza sportowego oraz zgody opiekunów prawnych na udział w zgrupowaniach i konsultacjach startowych;

2.      Członek kadry zobowiązany jest do uczestnictwa w zgrupowaniach, konsultacjach startowych czy innych akcjach kadry.

3.      Członka kadry obowiązuje sportowe zachowanie, przestrzeganie regulaminów zgrupowań i imprez, a podczas akcji kadry ma obowiązek stosować się do poleceń trenerów i być odpowiednio wyposażony, zgodnie z zaleceniami trenera koordynatora lub trenera na danej akcji.

4.      Członek Kadry ma obowiązek uczestniczyć w Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików i Mistrzostwach Polski Juniorów.

D.  Prawa członka kadry:

1.    Członek kadry ma prawo udziału w zgrupowaniach, konsultacjach startowych oraz powołania do reprezentowania barw Związku.

2.    Członek kadry ma prawo do częściowej lub pełnej refundacji kosztów pobytu na zgrupowaniu. Wysokość dofinansowania każdorazowo ustalana jest przez Zarząd Dolnośląskiego Związku Szachowego i podawana do wiadomości.

E.  Postanowienia końcowe:

1.    W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wyszczególnionych w punkcie C, zawodnik może być ukarany do wykluczenia z kadry włącznie.

2.    Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Wiceprezesa DZSzach ds. Młodzieżowych. Decyzję Wiceprezesa ds. Młodzieżowych może zmienić
w przypadku protestu Zarząd DZSzach w formie uchwały.

3.    Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian odpowiednich przepisów, wytycznych lub zaleceń Ministerstwa Sportu i Turystyki, Dolnośląskiej Federacji Sportu lub Polskiego Związku Szachowego.

4.    Tracą moc dotychczasowe Regulaminy: Powołań KWM i Regulamin Kadrowicza.

 

            Olga Lisowska                                                                          Dominik Kulaś

Wiceprezes d/s Młodzieżowych                                                                   Prezes

 

Uchwalony przez Zarząd DZSzach w głosowaniu elektronicznym w dniu 27.02.2014 r.

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław