Regulamin powołań Kadry Wojewódzkiej Młodzików na rok 2017 i dalsze lata

Regulamin powołań Kadry Wojewódzkiej Młodzików na rok 2017 i dalsze lata

Regulamin powołań Kadry Wojewódzkiej Młodzików na rok 2017 i dalsze lata

A.  Liczebność Kadry Wojewódzkiej Młodzików:

1.  Liczebność kadry określają przepisy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wytyczne Dolnośląskiej Federacji Sportu.

2.  Kadry Wojewódzkie Młodzików powoływane są raz w roku, w pierwszym miesiącu roku szkoleniowego, z możliwością korekty po zakończonych MPJ do lat 10 w szachach klasycznych na wniosek trenera koordynatora tych Kadr lub Wiceprezesa ds. Młodzieżowych i w formie uchwały Zarządu DZSzach. Ich imienne składy ogłaszane są w komunikacie na stronie www.dzszach.pl .

 B.  Zasady powoływania:

1.  Do Kadry powołuje się zawodników będących członkami Klubu zarejestrowanego w Dolnośląskim Związku Szachowym, wypełniającego statutowe obowiązki.

2. W skład kadry wchodzą przede wszystkim finaliści MPJ do lat 10 rozgrywanych tempem klasycznym.

3.  Kolejność powoływania finalistów Mistrzostw Polski:

A. - finaliści MPJ do lat 10 w szachach klasycznych, którzy zajęli najlepsze miejsca na Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików w roku poprzednim i jednocześnie zdobywali dla województwa punkty współzawodnictwa sportowego MSiT;

B. - medaliści MPJ do lat 10 i 8:  w szachach klasycznych i szybkich w roku poprzednim;

C. - pozostali  finaliści MPJ do lat 10 w szachach klasycznych, którzy zajęli najlepsze miejsca w ubiegłorocznych MPJ w szachach klasycznych;

D. - pozostali  uczestnicy MPJ do lat 8 w szachach klasycznych, którzy zajęli najlepsze miejsca w ubiegłorocznych MPJ w szachach klasycznych;

E. - medaliści MPJ do lat 10 i 8 w szachach błyskawicznych w roku poprzednim;

F. - pozostali uczestnicy MPJ w szachach szybkich do lat 10 i 8, którzy zajęli najlepsze miejsca w ubiegłorocznych MPJ w szachach szybkich;

G. - ostatnim kryterium jest wyższe miejsce zajęte na ubiegłorocznych MMM lub Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycznych. Miejsca pozostałe do obsadzenia dzielone są po równo między chłopców i dziewczynki, a w przypadku nieparzystości więcej miejsc przypada dla liczniejszej grupy;

H. - kolejność ustalana jest zawsze według miejsca, potem wyniku procentowego, następnie rankingu uzyskanego na ocenianej imprezie, a następnie brany jest pod uwagę ranking FIDE dla szachów klasycznych.

Jeżeli ilość miejsc będzie większa niż liczba finalistów, wówczas kolejność ustala Wiceprezes ds. Młodzieżowych, biorąc pod uwagę wyżej wymienione kryteria.

4.  KWM opuszczają osoby, które do 30 czerwca:

-     nie skorzystały z co najmniej jednej akcji szkoleniowej KWM (zgrupowanie KWM lub turniej) oraz nie wystartowały w przynajmniej 1 turnieju minimum 7 rundowym rozgrywanym tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO,

-       nie wystartowały w przynajmniej w dwóch turniejach rozgrywanych na dystansie co najmniej 7 rund tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO.

 C.  Obowiązki członka kadry:

1.      Członek kadry ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarza sportowego oraz zgody opiekunów prawnych na udział w zgrupowaniach i konsultacjach startowych.

2.      Członek kadry zobowiązany jest do uczestnictwa w zgrupowaniach, konsultacjach startowych czy innych akcjach kadry.

3.      Członka kadry obowiązuje sportowe zachowanie, przestrzeganie regulaminów zgrupowań i imprez, a podczas akcji kadry ma obowiązek stosować się do poleceń trenerów i być odpowiednio wyposażony, zgodnie z zaleceniami trenera koordynatora lub trenera na danej akcji.

4.      Członek Kadry ma obowiązek uczestniczyć w Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików i Mistrzostwach Polski Juniorów.

D.  Prawa członka kadry:

1.    Członek kadry ma prawo udziału w zgrupowaniach, konsultacjach startowych oraz powołania do reprezentowania barw Związku.

2.    Członek kadry ma prawo do częściowej lub pełnej refundacji kosztów pobytu na zgrupowaniu. Wysokość dofinansowania każdorazowo ustalana jest przez Zarząd Dolnośląskiego Związku Szachowego i podawana do wiadomości.

E.  Postanowienia końcowe:

1.    W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wyszczególnionych w punkcie C, zawodnik może być ukarany - do wykluczenia z kadry włącznie.

2.    Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Wiceprezesa DZSzach ds. Młodzieżowych. Decyzję Wiceprezesa ds. Młodzieżowych może zmienić w przypadku protestu Zarząd DZSzach w formie uchwały.

3.    Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian odpowiednich przepisów, wytycznych lub zaleceń Ministerstwa Sportu i Turystyki, Dolnośląskiej Federacji Sportu lub Polskiego Związku Szachowego.

 

           Robert Korpalski                                                                          Dominik Kulaś

Wiceprezes d/s Młodzieżowych                                                                   Prezes 

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław