Regulamin Zarządu DZSzach

REGULAMIN ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO (DZSzach)

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Zarząd DZSzach, zwany dalej Zarządem, kieruje bieżącą działalnością Związku w oparciu o postanowienia Statutu DZSzach i niniejszego Regulaminu.

§ 2

Skład Zarządu i jego kadencję określa Statut DZSzach. Członkowie Zarządu działają kolektywnie kierując się szeroko pojętym interesem Związku i jego członków przy jednoczesnej szerokiej współpracy z klubami szachowymi i działaczami społecznymi.

§ 3

1. Zarząd działa zgodnie:
- z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,
- ze Statutem DZSzach,
- z uchwałami Walnych Zgromadzeń DZSzach,
- zaleceniami Komisji Rewizyjnej,
- postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Zarząd realizuje zadania Związku dążąc do systematycznego rozwoju i popularyzacji szachów w grze bezpośredniej, korespondencyjnej, rozwiązywaniu zadań szachowych i kompozycji.

II. Struktura Zarządu
§ 4

1. Strukturę Zarządu tworzą, koordynowane przez Prezesa, następujące Piony:
A) Zarządzania- odpowiedzialny: Prezes
B) Sportowy - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Sportowych
C) Młodzieżowy - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Młodzieżowych
D) Organizacji i Finansów – odpowiedzialny: Sekretarz
E) Spraw Technicznych i Promocji - odpowiedzialny: Wiceprezes ds. Technicznych i Promocji
F) Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu – odpowiedzialny: członek zarządu ds. klasyfikacji i rankingu
G) Podokręgi – odpowiedzialni: Prezesi Podokręgów

2. Zarząd ma prawo powoływać komisje stałe lub okresowe dla realizacji określonych zadań. W sprawach tego wymagających, Zarząd będzie współpracował autonomicznymi jednostkami organizacyjnymi DZSzach:

• Kolegium Sędziów,
• Komisją Dyscyplinarną,
• innymi powołanymi przez Zarząd

3. Prezydium Zarządu stanowią: Prezes, Wiceprezesi i Sekretarz.

§ 5

Przewodniczący jednostek autonomicznych Związku wybierani są przez członków tych gremiów.

§ 6

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw DZSzach w zakresie przypisanej mu odpowiedzialności.

2. Członkowie Zarządu oraz inni działacze uczestniczący w pracach DZSzach przyjmują pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

III. Organizacja pracy Zarządu
§ 7

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb min. 2 razy w roku.

2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą:
a) z głosem stanowiącym - członkowie Zarządu,
b) z głosem doradczym:
- członkowie Komisji Rewizyjnej,
- inne osoby zaproszone przez Prezesa lub prowadzącego zebranie.

3. Przewodniczący autonomicznych jednostek organizacyjnych DZSzach mają prawo do udziału w posiedzeniu Zarządu z własnej inicjatywy wynikającej z aktualnych potrzeb, za zgodą Prezesa lub, w przypadku jego nieobecności, za zgodą prowadzącego zebranie.

4. Prezydium Zarządu spotyka się nie mniej niż 4 razy w roku.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Sekretarz, proponując porządek obrad oraz listę gości.

2. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z materiałami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad wysyła Sekretarz lub Biuro Związku na minimum 7 dni przed terminem zebrania; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej DZSzach otrzymuje wszystkie materiały doręczane członkom Zarządu.

3. Terminarz posiedzeń Zarządu ustala Prezes po konsultacji z członkami Prezydium lub na ich wniosek, zależnie od aktualnych potrzeb.

4. Posiedzenia Zarządu mogą być też zwoływane na umotywowany wniosek trzech członków Zarządu skierowany pisemnie do Biura Związku, w terminie do 3 tygodni od daty wpłynięcia wniosku do Biura Związku.

5. Porządek obrad podlega przegłosowaniu i zatwierdzeniu na początku posiedzenia Zarządu, po wprowadzeniu zaproponowanych korekt.

6. Ewentualne koszty uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu ponosi DZSzach, a rozlicza je Biuro Związku do 14 dni od posiedzenia po otrzymania dokumentów.

7. Członkowie Zarządu zobowiązani są do systematycznego udziału w zebraniach, godnego reprezentowania DZSzach na zewnątrz, zaangażowania w prace Zarządu, twórczej aktywności oraz wzajemnej lojalności i poszanowania decyzji podejmowanych podczas posiedzeń Zarządu.

§ 9

W dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad przewodniczący posiedzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a po jej zakończeniu poddaje pod głosowanie przedłożone ustnie lub pisemnie (przez nieobecnych Członków Zarządu) wnioski, przy czym jako pierwszy winien być poddany głosowaniu wniosek najdalej idący.

§ 10

1. Kworum Zarządu stanowi nie mniej niż 50% jego członków.

2. Wszelkie uchwały i decyzje nabierają mocy wykonawczej po ich podjęciu przez Zarząd w obecności kworum, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa, względnie pod jego nieobecność - prowadzącego zebranie.

3. W przypadku braku kworum zebranie Zarządu może się odbyć, nie może jednak podejmować decyzji w sprawach zastrzeżonych do kompetencji całego Zarządu.

§ 11

Sprawy zastrzeżone do decyzji Zarządu DZSzach.:
• zatwierdzanie preliminarzy budżetowych, planów działania i planów finansowych,
• zatwierdzanie nominacji na funkcje wiceprezesów, sekretarza i innych funkcji w Zarządzie,
• zatwierdzanie nominacji na funkcje przewodniczących komisji,
• przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Związku,
• zatwierdzanie umów cywilno-prawnych, przyznawanie nagród finansowych i rzeczowych oraz innych oświadczeń woli, o ile zobowiązania DZSzach z tego tytułu mogą przekroczyć 100 000 PLN,
• zawieszanie członków Zarządu i kooptowanie nowych członków na miejsca wakujące, zgodnie z postanowieniami Statutu DZSzach,
• zatwierdzanie komunikatów organizacyjno-finansowych DZSzach,
• uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Związku.
• delegowanie stałych przedstawicieli Związku do współpracy innymi organizacjami czy jednostkami samorządu
• zatwierdzanie regulaminów rozgrywek indywidualnych i drużynowych, powoływania kadr i innych reprezentacji,
• zatwierdzanie regulaminów dotyczących organizacji pracy DZSzach,

Wszelkie inne decyzje podejmowane są przez Członków Zarządu samodzielnie, przy zachowaniu postanowień § 6 niniejszego Regulaminu. Decyzje te mogą być uprzednio skonsultowane z dowolnym Członkiem Zarządu lub innymi osobami.

§ 12

Członkowie Zarządu niewykazujący dostatecznej aktywności mogą być pozbawieni przez Zarząd sprawowanych funkcji lub zawieszeni w prawach Członka Zarządu.

§ 13

1. Zebrania Zarządu są protokołowane, a zgodność tekstu z faktami potwierdzana podpisami prowadzącego zebranie i protokolanta. Protokolanta wyznacza z pośród uczestników zebrania prowadzący zebranie. Za wiedzą zgromadzonych, zebrania Zarządu mogą być nagrywane. Teksty protokołów są przekazywane Członkom Zarządu pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni od zakończenia zebrania. Ostatecznym terminem wprowadzania ewentualnych korekt do protokołu są kolejne 14 dni. Po tym czasie protokół uznaje się za zatwierdzony. Uchwały Zarządu oraz protokoły, po zatwierdzeniu, są publikowanie na stronie internetowej Związku. Zarząd może wyłączyć część protokołu z publikacji.

2. Członkowie Zarządu zobowiązani są po podjęciu przez Zarząd decyzji reprezentować na zewnątrz stanowisko wyrażone wynikiem głosowania.

§ 14

Zarząd w sprawach pilnych może podejmować uchwały i inne decyzje poprzez głosowanie drogą elektroniczną, telefonicznie lub videotelefonicznie, o ile istnieje możliwość zapewnienia komunikacji dla wszystkich Członków Zarządu pragnących wziąć udział w dyskusji oraz głosowaniu. Szczegółowe zasady określa Regulamin Głosowań Elektronicznych.

§ 15

W okresie między zebraniami Zarządu decyzje podejmuje Prezes po konsultacji z odpowiednim szefem pionu lub innym członkiem Prezydium Zarządu.

§ 16

Zebrania Zarządu, jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone w komunikacie organizacyjnym lub zaproszeniu, nie mają charakteru zebrań otwartych i obecność osób niezaproszonych nie jest możliwa.

§ 17

Szczegóły przebiegu obrad, nieujęte w oficjalnym protokole i uchwałach, nie mogą być przez osoby obecne na posiedzeniu rozpowszechniane, dla uniknięcia niewłaściwej atmosfery, mogącej blokować odważne i szczere zachowania oraz wypowiedzi Członków Zarządu podczas dyskusji na zebraniach.

§ 18

W szczególnym przypadku Członek Zarządu, który znalazł się podczas głosowania w mniejszości i nie zgadza się generalnie z podjętą uchwałą, może zgłosić votum separatum, co oznacza oficjalną zapowiedź, że w tej sprawie będzie on przedstawiał na zewnątrz odmienną opinię. Votum separatum musi być zgłoszone wraz z uzasadnieniem. Votum separatum wraz z uzasadnieniem należy obowiązkowo odnotować w protokole zebrania.

§ 19

Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych DZSzach wymagają współdziałania dwóch osób, prezesa oraz wiceprezesa lub sekretarza.

IV. Zakresy działalności szefów pionów Zarządu i komórek organizacyjnych
§ 20

Prezes:
• sprawuje ogólne kierownictwo, w tym koordynuje i kontroluje działalność wszystkich agend Zarządu, komisji DZSzach oraz Biura Związku,
• reprezentuje Związek i jego Zarząd na zewnątrz,
• przewodniczy zebraniom Zarządu,
• podejmuje wszelkie inne inicjatywy służące DZSzach oraz rozwojowi szachów,
• podejmuje indywidualnie, po konsultacji z szefami pionów, decyzje w sprawach wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia,
• odpowiada wspólnie z Sekretarzem za stan finansów Związku,
• współpracuje z jednostkami autonomicznymi,
• współuczestniczy we współpracy z właściwymi wiceprezesami w opracowaniu Kalendarza Imprez DZSzach i Komunikatu Organizacyjno-Finansowego,
• sprawuje bezpośredni nadzór nad wszelkimi sprawami związanymi z działaniem serwisów internetowych, systemów i programów wykorzystywanych w działalności Związku,
• negocjuje z partnerami i sponsorami DZSzach,
• opracowuje Regulamin Zarządu, ocenia i referuje propozycje jego nowelizacji,

§ 21

Wiceprezes d/s Sportowych
• odpowiada za wszelkie sprawy związane z działaniem Pionu Sportowego,
• nadzoruje i kontroluje sprawy szachów wyczynowych mężczyzn i kobiet,
• odpowiada za koncepcje oraz regulaminy rozgrywek o mistrzostwo Dolnego Śląska w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych, w konkurencjach indywidualnych i zespołowych,
• nadzoruje projekty w zakresie sportu wyczynowego,

§ 22

Wiceprezes ds. Młodzieżowych:
• odpowiada za wszelkie sprawy związane z działaniem Pionu Młodzieżowego,
• organizuje i nadzoruje działalność DZSzach dotyczącą dzieci i młodzieży do 18 lat, odpowiada za ich poziom sportowy i rezultaty,
• odpowiada za koncepcje oraz regulaminy rozgrywek o Mistrzostwo Dolnego Śląska w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych w konkurencjach indywidualnych i zespołowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18,
• odpowiada za system powoływania młodzieżowych kadr DZSzach w kategoriach do 18 lat i powołuje kadry w uzgodnieniu z Trenerem Koordynatorem Kadr Wojewódzkich,
• współtworzy plany działania i nadzoruje szkolenie młodzieży,
• współpracuje aktywnie z Trenerem Koordynatorem Kadr Wojewódzkich Młodzików i Juniorów.

§ 23

Sekretarz Związku:
• wchodzi w skład Biura Związku
• odpowiada za wszelkie sprawy związane z działaniem Biura Związku,
• odpowiada wspólnie z Prezesem za stan finansów Związku,
• koordynuje opracowanie preliminarza budżetowego DZSzach,
• rozlicza bieżące wydatki Związku,
• współtworzy komunikaty organizacyjno-finansowe DZSzach,
• dba i odpowiada za prawidłowe egzekwowanie należności na rzecz DZSzach,
• analizuje dochody i koszty działalności Związku, zgłaszając zagrożenia oraz propozycje optymalizacji gospodarki finansowej,
• opiniuje preliminarze opracowane przez Członków Zarządu oraz osoby współpracujące,

§ 24

Wiceprezes ds. Technicznych i Promocji:
• odpowiada za wszelkie sprawy związane z działaniem serwisów internetowych, systemów i programów wykorzystywanych w działalności Związku,
• odpowiada za współpracę z mediami, organizowanie konferencji prasowych, promocję działań związku oraz marketing
• nadzoruje wydawnictwa DZSzach,
• podejmuje działania w zakresie promocji i sprzedaży,
• odpowiada za rozwój oraz sprawuje nadzór nad stroną internetową DZSzach.

§ 25

1. Członek Zarządu ds. ewidencji:
• prowadzi ewidencję Członków DZSzach, zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów oraz wydanych licencji, zarówno w ramach DZSzach jak i w rejestrach lub systemach Polskiego Związku Szachowego,
• zmiany w ewidencji na bieżąco raportuje i przesyła do Biura Związku i Członka Zarządu ds. Klasyfikacji i Rankingu.

2. Członek Zarządu ds. Klasyfikacji i Rankingu:
• prowadzi sprawy klasyfikacji i rankingu zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów Członków DZSzach, zarówno w ramach DZSzach jak i w rejestrach lub systemach Polskiego Związku Szachowego,
• aktywnie współpracuje z administratorem Centralnego Rejestru Członków Polskiego Zawiązku Szachowego i Przewodniczącym Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu Polskiego Zawiązku Szachowego,
• zmiany w klasyfikacji na bieżąco raportuje i przesyła do Biura Związku.

3. Prezesi Podokręgów:
• odpowiadają za wszelkie sprawy związane z działalnością szachową na ich terenie działania,
• realizują ustalenia, uchwały i decyzje Zarządu na ich terenie działania.

V. Biuro Związku
§ 26

1. Biuro zapewnia:
• odpowiednie warunki do działalności Związku oraz jego Zarządu, Komisji i autonomicznych jednostek organizacyjnych,
• sprawną łączność z Członkami Zarządu i klubami,
• właściwe i terminowe prowadzenie korespondencji oraz archiwizację dokumentacji,
• prowadzenie, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, właściwej gospodarki finansowej i materiałowej,
• opracowuje i składa oferty Związku na wszelkie konkursy czy przetargi,
• realizuje ustalenia, uchwały i decyzje Zarządu.

2. Biuro organizuje:
• walne zgromadzenia DZSzach,
• zebrania Zarządu i innych gremiów na jego zlecenie,
• pobyty gości DZSzach.

3. Biuro realizuje wszelkie inne działania na rzecz DZSzach zlecone przez Zarząd lub członków Prezydium Zarządu.

VI. Postanowienia końcowe
§ 27

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi DZSzach.

§ 28

Regulamin obowiązuje wszystkich bez wyjątku Członków Zarządu i działaczy włączonych do pracy w poszczególnych komisjach i innych roboczych ogniwach Związku oraz pracowników Biura Związku.

§ 29

Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie uchwałą Zarządu.

§ 30

Niniejszy Regulamin Zarządu DZSzach wchodzi w życie z dniem 04.03.2018

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin Zarządu DZSZACH.pdf)Regulamin Zarządu DZSZACH.pdf[ ]170 kB