Działalność

Walne Zebranie Delegatów DZSzach - 19.06.2021

Zarząd Dolnośląskiego Związku Szachowego zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów DZSzach na dzień 19 czerwca 2021, godz. 15:00 - I termin, godz. 15:30 - II termin.
Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz możliwe obostrzenia w zakresie spotkań i zgromadzeń publicznych WZD zostanie przeprowadzone w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams (połączenie audio/wideo), a głosowania za pośrednictwem specjalistycznej platformy posiedzenia.pl umożliwiającej m.in. tajne głosowanie. Szczegółowe instrukcje otrzymają delegaci zgłoszeni przez kluby.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów
2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu obrad WZD
3. Wybór Przewodniczącego WZD
4. Wybór Komisji WZD:
- Mandatowej
- Skrutacyjnej
- Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji WZD
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
7. Sprawozdanie Zarządu DZSzach
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
10. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu
11. Wybór Delegatów na WZD PZSzach
12. Rozpatrzenie uchwał zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków
13. Zakończenie Walnego Zebrania Delegatów

Zasady przydziału liczby delegatów (głosów) klubowych na WZD DZSzach
1. Każdy klub, będący członkiem zwyczajnym DZSzach, posiada prawo do 1 głosu.
2. Kluby będące członkami zwyczajnymi DZSzach, których drużyny startowały w III Dolnośląskiej Lidze Szachowej lub III Dolnośląskiej Lidze Juniorów mają prawo do dodatkowego 1 głosu.
3. Kluby, będące członkami zwyczajnymi DZSzach i posiadające drużyny w rozgrywkach centralnych seniorów mają prawo do dodatkowego 1 głosu.
4. Kluby, będące członkami zwyczajnymi DZSzach i posiadające drużyny w rozgrywkach centralnych lig juniorów, mają prawo do dodatkowego 1 głosu.
5. Wszyscy wymienieni powyżej delegaci mają czynne prawo wyborcze.
6. Dodatkowo każdy Członek Zarządu DZSzach jest delegatem, bez czynnego prawa wyborczego, jeżeli nie jest delegatem żadnego klubu.
7. Kluby zobowiązane są do podania listy delegatów i przysługującą poszczególnym delegatom liczbę głosów, będącą w puli danego klubu – drogą mailową lub pisemną do biura DZSzach w terminie 3 dni przed terminem WZD (przykładowy druk)
8. Lista zgłoszonych delegatów zostanie opublikowana na stronie DZSzach przed terminem WZD.
9. Delegaci muszą posiadać zdolność do czynności prawnych

Załączniki:
Pobierz plik (WZD-delegaci.pdf)WZD - LISTA DELEGATÓW[ ]89 kB

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław