Mistrzostwa w szachach szybkich październik 21 2

Regulamin Lig Okręgowych

REGULAMIN
Drużynowych Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w sezonie 2007/2008
Liga Okręgowa Seniorów

I. CEL ROZGRYWEK
1. Wyłonienie drużyny awansujących Dolnośląskiej III Ligi Seniorów.
2. Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania wyższych kategorii szachowych, rankingu FIDE i klas sportowych.

II. UCZESTNICTWO
1. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, które nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach, w wyjątkowych sytuacjach mogą wystartować drużyny nowych klubów, które zadeklarują rejestrację w DZSzach.
2. W Lidze Okręgowej może uczestniczyć więcej niż jedna drużyna danego klubu.

III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Liga Okręgowa zostanie rozegrana w 6 grupach terytorialnych (okręg jeleniogórski, okręg wałbrzyski, okręg kłodzki, okręg legnicko-głogowski, okręg wrocławski, okręg miasto Wrocław) systemem kołowym – szczegóły zostaną podane w komunikacie ligowym wydanym po losowaniu numerów startowych. W przypadku małej ilości zgłoszonych drużyn w danym okręgu – grupy mogą być połączone wg. schematu: okręg jeleniogórski z legnicko-głogowskim, okręg wałbrzyski z kłodzkim, okręg wrocławski z okręgiem miasto Wrocław.
2. Losowanie numerów startowych zostanie dokonane 23.09.2007 na odprawie technicznej.

IV. SKŁAD DRUŻYNY
1. Drużyna składa się z 5 zawodników jednego klubu w tym jednej kobiety grającej na piątej szachownicy.
2. Jeden zawodnik może grać tylko w jednej drużynie Dolnośląskiej Ligi Seniorów lub Ligi Okręgowej (nie dotyczy zawodnika grającego w DLJ w tym samym klubie). Zawodnik, który rozegrał w lidze centralnej 2005 (I, II, Ekstralidze) więcej niż 4 partie nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich w tym samym klubie (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z I, II Ligi oraz juniorów grających w I lub II Lidze Juniorów). Zawodnik, który został przeniesiony z Ligi Okręgowej do DLS, nie może powrócić LO.
3. Kobieta może być zgłoszona na dowolnej szachownicy. Zawodniczka nie może grać na szachownicy niższej niż została zgłoszona. Zawodniczka zgłoszona na szachownicy piątej może grać na szachownicy od 4 do 1 z zachowaniem systemu drabinkowego ale za ostatnim rezerwowym seniorem z prawem powrotu na szachownicę piątą.
4. Do drużyny można zgłosić 5 zawodników rezerwowych, zgłoszenie kolejnych zawodników będzie uzależnione od opłaty 10 PLN za każdego kolejnego zawodnika rezerwowego. Zawodnicy rezerwowi mogą być zgłaszani do końca 2007r., ale zawsze za zawodnikami składu podstawowego, obowiązuje tzw. „drabinka”. W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.
5. W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
6. Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.
7. Zgłoszenia składu podstawowego wypełniają kierownicy klubów. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy przynależni do danego klubu.
8. Zmiana barw klubowych zawodnika, który rozegrał już partię w trakcie trwania mistrzostw, uniemożliwia jego dalszy start w tej edycji.

V. PRZEPISY TURNIEJOWE
1. Tempo gry: 2 godz. na partię dla każdego zawodnika.
2. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
3. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

VI. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. Po obustronnym uzgodnieniu zainteresowanych drużyn, mecze mogą być rozgrywane przed terminem podanym w komunikacie organizacyjnym.
2. Przekładanie spotkań po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym jest dozwolone w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za zgodą sędziego głównego. Wniosek o przełożenie meczu musi być złożony na piśmie (kopię należy wysłać e-mailem) do sędziego głównego przed ustalonym terminem spotkania pod rygorem uznania meczu za obopólny walkower. Zaległe mecze muszą być rozegrane przed ostatnią rundą. Ustalone terminy spotkań nie mogą ulec zmianie.
3. Podczas rozgrywek drużyna może jeden raz przenieść mecz na termin późniejszy niż ten ustalony w komunikacie organizacyjnym, kolejne przeniesienie będzie uzależnione od wpłaty na konto DZSzach 50 PLN.
4. Mecze odbywają się w terminach ustalonych kalendarzem rozgrywek. Początek spotkań wyznacza się na godz. 9.30 w sali gry podanej w komunikacie organizacyjnym, drugi mecz (w przypadku rozgrywania 2 meczy dziennie powinien się rozpocząć najpóźniej godzinę po zakończeniu pierwszego meczu (14:30). Gospodarz spotkania powinien uwzględnić propozycję drużyny przyjezdnej w sprawie wcześniejszego lub późniejszego (do 30 min.) rozpoczęcia meczu, jeśli odległość dojazdu wynosi ponad 100 km.
5. Sala gier powinna być odpowiednio przygotowana do meczu. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów, a pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane. Nie spełnienie tych wymagań spowoduje nałożenie kary pieniężnej na gospodarza meczu w wysokości 50 PLN.
6. Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia gospodarz meczu.
7. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej, trzeciej i piątej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej i czwartej szachownicy czarnymi.
8. Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie. Kapitan jest obowiązany podać skład swojej drużyny, bez względu na ich obecność na sali gier.
9. Po godzinie od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower. Zespół oddający walkower otrzyma dwa ujemne punkty meczowe oraz zostanie nałożona na niego kara finansowa wysokości 100 PLN. Trzeci oddany walkower meczowy spowoduje skreślenie drużyny z dalszych rozgrywek.
10. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 3 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili gdy przybędzie przynajmniej trzeci zawodnik tej drużyny.
11. Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wypadki losowe, itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny.
12. W przypadkach losowych powodujących spóźnienie na mecz zaleca się cofnięcie włączonych zegarów maksymalnie o 15 min wstecz – decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia meczu.
13. Zapisy rozegranych partii w formie elektronicznej - plik PGN (lub papierowej) należy przesyłać do sędziego głównego, który będzie je publikował w internecie i biuletynach ligowych. Obowiązek ten spoczywa na kapitanie gospodarzy meczu.

VII. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
1. Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek. Kwotę wpisowego należy przekazać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego DFS W-w ul Borowska 1-3 w PKO BP IV O/W-w Nr 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993 lub gotówką w terminie do 23.09.2007 r. po tym terminie wpisowe wzrasta o 20 PLN.
2. Wpisowe do rozgrywek wynosi 110 PLN, druga drużyna płaci wpisowe o połowę mniejsze (55 PLN), trzecia i kolejne ¼ wpisowego (27,5 PLN).
3. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) skład podstawowy drużyny w kolejności szachownic - pełne imiona i nazwiska zawodników, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową, ranking;
b) dokładny adres sali gry;
c) imię i nazwisko kapitana (i jeżeli jest kierownika) drużyny (może to być osoba spoza zgłoszonych zawodników) oraz w miarę możliwości kontakt telefoniczny lub e-mailowy;
d) dokładny adres do korespondencji, jeżeli jest to także telefon, e-mail;
e) nazwisko sędziego, który będzie prowadzić mecze.
4. Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 14.10.2006.
5. Sędzia główny dokona pisemnego potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu i tylko ten dokument jest wiążący dla weryfikacji rozgrywek. Protokoły meczowe są weryfikowane przez sędziego głównego.

VIII. OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc w turnieju kołowym decyduje:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera –2 pkt.)
2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach – wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
3. Wynik bezpośrednich meczy.
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Punktacja Sonnenborna-Bergera
6. losowanie

IX. ZASADY AWANSU LUB SPADKU
1. Do Dolnośląskiej Ligi Seniorów mogą awansować kluby zarejestrowane w DZSzach.
2. Do Dolnośląskiej Ligi Seniorów awansują 3 drużyny - zwycięzcy meczów barażowych pomiędzy mistrzami okręgów. Baraże będą rozgrywane w następujących parach mistrz okręgu jeleniogórskiego z mistrzem okręgu legnicko-głogowskiego, mistrz okręgu wałbrzyskiego z mistrzem okręgu kłodzkiego, mistrz okręgu wrocławskiego z mistrzem okręgu miasto Wrocław. Jeżeli któreś dwie grupy były połączone to do III Ligi awansuje mistrz grupy/
3. W przypadku niemożliwości awansu (np. klub posiada już drużynę w DLS) lub rezygnacji, prawo gry w barażu / awansu przechodzi na kolejną drużynę z danej grupy.
4. Mecze barażowe będą zostaną rozegrane po zakończeniu rozgrywek w danych okręgach, systemem mecz i rewanż w składach takich samych jak w sezonie zasadniczym.
5. W przypadku remisu w meczu barażowym decyduje wynik na pierwszej lub kolejnych szachownicach. W przypadku remisu sędzia zarządzi dogrywkę tempem 5’/4’, kolor będzie losowany dla pierwszej szachownicy – pozostałe kolory na przemian.

X. SĘDZIOWIE I KIEROWNICTWO MISTRZOSTW
1. Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem każdej z lig sprawuje sędzia główny wyznaczony przez Kolegium Sędziów DZSzach. Jest on jedyną instancją odwoławczą od werdyktów wydanych podczas meczów.
2. Sędzia meczu nie może rozgrywać partii w czasie sędziowania. Sędzia główny nie może być sędzią meczu w tej samej klasie rozgrywek.
3. Zgłoszeni do meczów ligi Dolnośląskiej sędziowie muszą mieć wykupioną aktualną licencję PZSzach. Brak takiej licencji spowoduje nieważność decyzji.
4. Przed rozpoczęciem meczu sędzia jest uprawniony do zweryfikowania zawodników.
5. Protokół meczu jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują obie drużyny, a oryginał należy najpóźniej następnego dnia po meczu wysłać pocztą na adres sędziego głównego lub Dolnośląskiego Związku Szachowego.
6. W dniu meczu, gospodarz spotkania obowiązany jest telefonicznie (w godz. 19.00 – 22.00), SMS lub e-mailem poinformować sędziego głównego o wyniku meczu i rezultatach poszczególnych partii. Wynik można także wpisać na forum DZSzach w dziale Ligi Dolnośląskie.
7. Rezultaty meczów podlegają weryfikacji przez sędziego głównego na podstawie nadesłanych protokołów meczowych. Ewentualne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowych rezultatów na szachownicy, należy kierować na adres sędziego głównego.
8. Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia tabeli rozgrywek, indywidualnych kart startowych zawodników, publikowania wyników i innych informacji ligowych w komunikatach DZSzach lub na stronie internetowej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego wyd. z 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanego przez DZSzach.
2. Komunikat Drużynowych Mistrzostw Województwa zawiera listy zespołów w poszczególnych klasach rozgrywek (w kolejności wylosowanych numerów startowych), adresy sal gier, telefony i adresy kontaktowe, e-mail, terminarz meczów, pełne składy drużyn (w kolejności szachownic składu podstawowego). Zawodnicy zgłoszeni dodatkowo będą publikowani w kolejnych komunikatach DZSzach.
3. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny mistrzostw. Odwołania od decyzji sędziów meczów można składać tylko na piśmie, w terminie do 3 dni po rozegraniu meczu. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest umieszczenie w protokole zawodów zapowiedzi protestu, parafowana go przez obydwu kapitanów drużyn.
4. Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów (sekcji szachowych). Gospodarze meczów są zobowiązani pokryć koszty organizacyjne i sędziowskie.
5. Zwycięska drużyna otrzyma puchar, a wszystkie drużyny dyplomy.
6. Wszelkie kary finansowe zostaną przeznaczone na działalność statutową DZSzach, należy je wpłacać na konto DZSzach lub w kasie związku.
7. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.
8. Zaleca się żeby organizator (gospodarz) meczu poinformował o meczu i wynikach lokalne media, rozpropagował informacje o meczu wśród społeczności lokalnej (np. rozwiesił plakaty itp.)

Opracował
Wiceprezes ds. Organizacyjnych
/-/
Rafał Siwik

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław