Mistrzostwa w szachach szybkich październik 21 2

Regulamin Dolnośląskiej Ligi Juniorów 2005/6

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Woj Dolnośląskiego Juniorów w sezonie 2005/2006

Regulamin Dolnośląskiej Ligi Juniorów (DLJ) w sezonie 2005/2006

I. CEL ROZGRYWEK
1. Wyłonienie drużyny awansującej do II Ligi Juniorów.
2. Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania wyższych kategorii szachowych i klas sportowych.
II. UCZESTNICTWO
1. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, które nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach.
2. W Dolnośląskiej Lidze Juniorów może uczestniczyć więcej niż jedna drużyna danego klubu.
III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Dolnośląska Liga Juniorów zostanie rozegrana systemem kołowym – z podziałem drużyn na pary. Szczegółowe kojarzenie znajduje się w załączniku nr 2. Przy ilości zgłoszeń powyżej 12 istnieje możliwość podziału DLJ na 2 grupy terytorialne.
2. Mecze są rozgrywane systemem dojazdowym – 2 mecze dziennie (za wyjątkiem 1 rundy)
3. Losowanie numerów startowych zostanie dokonane podczas odprawy kapitanów 18.09.2005. Numery startowe drużyn w załączniku nr 1.

IV. SKŁAD DRUŻYNY
1. Drużyna składa się z 4 zawodników jednego klubu: juniora (r. ur. 1988 lub młodszy), 2 juniorów młodszych (r. ur. 1992 lub młodsi) i juniorki (r.ur. 1988 lub młodsza).
2. Zawodnik, który rozegrał w lidze centralnej 2005 (I lub II Lidze Juniorów) więcej niż 3 partie nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z II Ligi Juniorów do DLJ).
3. Juniorka może być zgłoszona na dowolnej szachownicy, ale nie może grać na szachownicy niższej niż została zgłoszona. Zawodniczka zgłoszona na szachownicy 4 może grać na szachownicy od 3 do 1 z zachowaniem systemu drabinkowego ale za ostatnim rezerwowym juniorem z prawem powrotu na szachownicę czwartą.
4. Do drużyny można zgłosić maksymalnie 6 zawodników rezerwowych. Zawodnicy rezerwowi mogą być zgłaszani do końca 2005 r., ale zawsze za zawodnikami składu podstawowego, obowiązuje tzw. „drabinka”. W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.
5. W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
6. Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.
7. Zgłoszenia składu podstawowego wypełniają kierownicy klubów. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy należący do danego klubu.
8. Zawodnicy, których „karty zgłoszenia zawodnika” zweryfikował sędzia główny, są zwolnieni z obowiązku ich pokazywania przed każdym meczem. Listy zawodników zweryfikowanych przez sędziego głównego będą publikowane w komunikatach rozgrywek.
9. Zmiana barw klubowych zawodnika, który rozegrał już partię w trakcie trwania DLJ, uniemożliwia jego dalszy start w tej edycji.

V. PRZEPISY TURNIEJOWE
1. Tempo gry: 1,5 godz. na partię dla każdego zawodnika.
2. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

VI. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. Po uzgodnieniu wszystkich zainteresowanych drużyn, mecze mogą być rozgrywane przed terminem podanym w komunikacie organizacyjnym.
2. Przekładanie spotkań po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym jest dozwolone w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za zgodą sędziego głównego. Wniosek o przełożenie meczu musi być złożony na piśmie (kopię należy wysłać e-mailem) do sędziego głównego przed ustalonym terminem spotkania pod rygorem uznania meczu za obopólny walkower. Zaległe mecze muszą być rozegrane przed ostatnią rundą. Termin ostatniej rundy nie ulega zmianie.
3. Mecze odbywają się w terminach ustalonych kalendarzem rozgrywek (załącznik nr 3). Początek spotkań wyznacza się na godz. 10.00 w sali gry podanej w komunikacie organizacyjnym drugi mecz powinien się rozpocząć najpóźniej godzinę po zakończeniu pierwszego meczu (14:00). Gospodarz spotkania musi jednak uwzględnić propozycję drużyny przyjezdnej w sprawie wcześniejszego lub późniejszego (do 2 godz.) rozpoczęcia meczu, jeśli odległość dojazdu wynosi ponad 100 km. W przypadku zmiany choćby jednego z tych ustaleń, klub będący gospodarzem meczu, musi przesłać listem poleconym odpowiednie zawiadomienie najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem spotkania.
4. Sala gier powinna być odpowiednio przygotowana do meczu. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów, a pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane. Nie spełnienie tych wymagań spowoduje nałożenie kary pieniężnej na gospodarza meczu w wysokości 50 PLN.
5. Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia gospodarz meczu.
6. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej i trzeciej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej i czwartej - czarnymi.
7. Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie. Kapitan jest obowiązany podać skład swojej drużyny, bez względu na ich obecność na sali gier. Gospodarz podaje skład zespołu w pierwszej kolejności.
8. Po godzinie od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower. Zespół oddający walkower otrzyma dwa ujemne punkty meczowe oraz zostanie nałożona na niego kara finansowa wysokości 100 PLN. Trzeci oddany walkower meczowy spowoduje skreślenie drużyny z dalszych rozgrywek.
9. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 3 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili gdy przybędzie przynajmniej trzeci zawodnik tej drużyny.
10. Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wypadki losowe, itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny.

VII. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
1. Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek. Kwotę wpisowego należy przekazać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego DFS W-W ul Borowska 1-3 w PKO BP IV O/W-w Nr 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993 lub gotówką w terminie do 30.10.2005 r. po tym terminie wpisowe wzrasta o 20 PLN.
2. Wpisowe do rozgrywek wynosi 50 PLN, za drugą i następne drużyny z tego samego klubu – 25 PLN.
3. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) skład podstawowy drużyny w kolejności szachownic (pełne imiona i nazwiska zawodników, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową).
b) dokładny adres sali gry,
c) imię i nazwisko kapitana zespołu oraz w miarę możliwości kontakt telefoniczny lub e-mailowy,
d) dokładny adres do korespondencji, jeżeli jest to także telefon, fax, e-mail,
e) nazwisko sędziego, który będzie prowadzić mecze.
4. Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 30.09.2005.
5. Sędzia główny dokona pisemnego potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu i tylko ten dokument jest wiążący dla weryfikacji rozgrywek. Protokoły meczowe są weryfikowane przez sędziego głównego.

VIII. OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc w turnieju kołowym decyduje:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera –2 pkt.)
2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach – wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
3. Wynik bezpośrednich meczy.
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Punktacja Sonnenborna-Bergera

IX. ZASADY AWANSU
1. O awansie do II Ligi Juniorów decydują 2 rundy baraży rozegrane pomiędzy czterema najlepszymi drużynami DLJ (po dwie z każdej grupy), które mogą awansować. Baraż składa się z dwóch meczy rozegranych tego samego dnia. W pierwszej rundzie spotykają się pierwsze drużyny grupy z drugimi drużynami drugiej grupy, w drugiej rundzie spotykają się zwycięzcy pierwszej rundy baraży. Gospodarzem barażu jest zespół, który zajął wyższe miejsce w fazie grupowej DLJ, a jeśli obie drużyny zajęły to samo miejsce – gospodarza wyłania losowanie.
2. W barażu zespoły występują w składach 6-osobowych (podobnie jak w II Lidze Juniorów): 2 juniorów (r. ur. 1988 lub młodsi), 2 juniorów młodszych (r. ur. 1992 lub młodsi), juniorka (r.ur.1988 lub młodsza) i juniorka młodsza (r. ur. 1992 lub młodsza). Drużyny mogą uzupełnić składy o 1 juniorkę młodszą spełniającą pkt.IV.2 i pkt.IV.9 tego Regulaminu najpóźniej 2 tygodnie przed barażem.
3. W przypadku remisu w barażu awans zdobywa zespół, który zajął wyższe miejsce w DLJ. Gdyby w barażu grały zespoły, które zajęły te same miejsca, w przypadku remisu decyduje wynik punktowy na pierwszej i ewentualnie kolejnych szachownicach.

X. SĘDZIOWIE I KIEROWNICTWO MISTRZOSTW
1. Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem każdej z lig sprawuje sędzia główny wyznaczony przez Kolegium Sędziów DZSzach. Jest on jedyną instancją odwoławczą od werdyktów wydanych podczas meczów.
2. Sędzia główny nie może być sędzią meczu w tej samej klasie rozgrywek.
3. Zgłoszeni do meczów DLJ sędziowie powinni mieć wykupioną aktualną licencję PZSzach lub DZSzach. Brak takiej licencji uniemożliwia otrzymanie wynagrodzenia za sędziowanie meczu.
4. Przed rozpoczęciem meczu sędzia jest uprawniony do zweryfikowania zawodników.
5. Protokół meczu jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują obie drużyny, a oryginał należy najpóźniej następnego dnia po meczu wysłać pocztą na adres sędziego głównego.
6. W dniu meczu, gospodarz spotkania obowiązany jest (w godz. 18.00 – 20.00) telefonicznie, SMS lub e-mailem poinformować sędziego głównego o wyniku meczu i rezultatach poszczególnych partii. Wynik można także wpisać na forum DZSzach w dziale Ligi Dolnośląskie.
7. Rezultaty meczów podlegają weryfikacji przez sędziego głównego. Ewentualne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowych rezultatów na szachownicy, należy kierować na adres sędziego głównego.
8. Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia tabeli rozgrywek, indywidualnych kart startowych zawodników, publikowania wyników i innych informacji ligowych w komunikatach DZSzach lub na stronie internetowej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego wyd. z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanego przez DZSzach.
2. Komunikat Drużynowych Mistrzostw Województwa zawiera listy zespołów w poszczególnych klasach rozgrywek (w kolejności wylosowanych numerów startowych), adresy sal gier, telefony i adresy kontaktowe, e-mail, terminarz meczów, pełne składy drużyn (w kolejności szachownic składu podstawowego). Zawodnicy zgłoszeni dodatkowo będą publikowani w kolejnych komunikatach DZSzach.
3. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny mistrzostw. Odwołania od decyzji sędziów meczów można składać tylko na piśmie, w terminie do 3 dni po rozegraniu meczu. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest umieszczenie w protokole zawodów zapowiedzi protestu, parafowana go przez obydwu kapitanów drużyn.
4. Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów (sekcji szachowych). Gospodarze meczów są zobowiązani pokryć koszty organizacyjne i sędziowskie.
5. Zwycięska drużyna otrzyma puchar, a wszystkie drużyny dyplomy.
6. Wszelkie kary finansowe zostaną przeznaczone na działalność statutową DZSzach, należy je wpłacać na konto DZSzach lub w kasie związku.
7. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.

Załącznik nr 1
Numery startowe drużyn

Grupa I (północno-wschodnia)
1a KKS Polonia II Wrocław
1b WKSz Dachbud Hetman Wrocław
2a MKS Rokita Brzeg Dolny
2b UKS Gigant Wrocław
3a UKS Szach-mat Syców
3b MKS Oława
4a MUKS MDK Śródmieście III Wrocław
4b MUKS MDK Śródmieście II Wrocław

Grupa II (południowo-zachodnia)
1a UKS Baszta Wałbrzych
1b MKSz Hetman Wałbrzych
2a MKS Liczyrzepa Jelenia Góra
2b UKS Zadrna Kamienna Góra
a ASSz Miedź II Legnica
3b UKS Ogniwo Legnica
4a MLKS Zjednoczeni Ścinawka Śr.
4b UKS Sudety Kłodzko


Załącznik nr 2
Kojarzenie par (tłustym drukiem zaznaczono numery drużyn,
w których salach odbędą się mecze)

I runda (1a-1b),(2a-2b),(3a-3b),(4a-4b)

II runda (1b-4a, 1a-4b), (2b-3a, 2a-3b)
III runda (4b-1b, 4a-1a), (3b-2b, 3a-2a)

IV runda (4b-3a, 4a-3b), (1a-2b, 1b-2a)
V runda (3b-4b, 3a-4a), (2a-1a, 2b-1b)

VI runda (2a-4b, 2b-4a), (3b-1a, 3a-1b)
VII runda (4a-2a, 4b-2b), (1b-3b, 1a-3a)

Załącznik nr 3
Terminarz rozgrywek DLJ

I runda 5 XI 2005 g.10.00
II runda 17 XII 2005 g.10.00
III runda 17 XII 2005 g.14.00
IV runda 14 I 2006 g.10.00
V runda 14 I 2006 g.14.00
VI runda 4 II 2006 g.10.00
VII runda 4 II 2006 g.14.00

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław