Mistrzostwa w szachach szybkich październik 21 2

Regulamin Klasy A Seniorów 2005/6

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w sezonie 2005/2006 Klasa A


I. CEL ROZGRYWEK
1. Wyłonienie drużyny awansujących Dolnośląskiej Ligi Seniorów.
2. Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania wyższych kategorii szachowych i klas sportowych.
II. UCZESTNICTWO
1. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, które nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach.
2. W Klasie A może uczestniczyć więcej niż jedna drużyna danego klubu.
III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Klasa A zostanie rozegrana w 2 grupach (terytorialnych) systemem kołowym – z podziałem drużyn na pary.
2. Mecze są rozgrywane systemem dojazdowym – 2 mecze dziennie (za wyjątkiem 1 rudny).
3. Losowanie numerów startowych zostanie dokonane podczas Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w Ksiązu 8-9.10.2005 r.
IV. SKŁAD DRUŻYNY
1. Drużyna składa się z 5 zawodników jednego klubu w tym jednej kobiety grającej na piątej szachownicy.
2. Jeden zawodnik może grać tylko w jednej drużynie Dolnośląskiej Ligi Seniorów lub Klasy A (nie dotyczy zawodnika grającego w DLJ w tym samym klubie). Zawodnik, który rozegrał w lidze centralnej 2005 (I, II, Ekstralidze) więcej niż 3 partie nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich w tym samym klubie (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z I, II Ligi oraz juniorów grających w I lub II Lidze Juniorów).
3. Kobieta może być zgłoszona na dowolnej szachownicy. Zawodniczka nie może grać na szachownicy niższej niż została zgłoszona. Zawodniczka zgłoszona na szachownicy piątej może grać na szachownicy od 4 do 1 z zachowaniem systemu drabinkowego ale za ostatnim rezerwowym seniorem z prawem powrotu na szachownicę piątą.
4. Do drużyny można zgłosić 5 zawodników rezerwowych, zgłoszenie kolejnych zawodników będzie uzależnione od opłaty 10 PLN za każdego kolejnego zawodnika rezerwowego. Zawodnicy rezerwowi mogą być zgłaszani do końca 2005r., ale zawsze za zawodnikami składu podstawowego, obowiązuje tzw. „drabinka”. W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.
5. W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
6. Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.
7. Zgłoszenia składu podstawowego wypełniają kierownicy klubów. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy przynależni do danego klubu.
8. Zawodnicy, których „karty zgłoszenia zawodnika” zweryfikował sędzia główny, są zwolnieni z obowiązku ich pokazywania przed każdym meczem. Listy zawodników zweryfikowanych przez sędziego głównego będą publikowane w komunikatach rozgrywek.
9. Zmiana barw klubowych zawodnika, który rozegrał już partię w trakcie trwania mistrzostw, uniemożliwia jego dalszy start w tej edycji.
V. PRZEPISY TURNIEJOWE
1. Tempo gry: 1,5 godz. na partię dla każdego zawodnika.
2. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
VI. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. Po obustronnym uzgodnieniu zainteresowanych drużyn, mecze mogą być rozgrywane przed terminem podanym w komunikacie organizacyjnym.
2. Przekładanie spotkań po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym jest dozwolone w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za zgodą sędziego głównego. Wniosek o przełożenie meczu musi być złożony na piśmie (kopię należy wysłać e-mailem) do sędziego głównego przed ustalonym terminem spotkania pod rygorem uznania meczu za obopólny walkower. Zaległe mecze muszą być rozegrane przed ostatnią rundą. Termin ostatniej rundy nie ulega zmianie.
3. Podczas rozgrywek drużyna może jeden raz przenieść mecz na termin późniejszy niż ten ustalony w komunikacie organizacyjnym, kolejne przeniesienie będzie uzależnione od wpłaty na konto DZSzach 50 PLN.
4. Mecze odbywają się w terminach ustalonych kalendarzem rozgrywek. Początek spotkań wyznacza się na godz. 10.00 w sali gry podanej w komunikacie organizacyjnym drugi mecz powinien się rozpocząć najpóźniej godzinę po zakończeniu pierwszego meczu (14:00). Gospodarz spotkania musi jednak uwzględnić propozycję drużyny przyjezdnej w sprawie wcześniejszego lub późniejszego (do 2 godz.) rozpoczęcia meczu, jeśli odległość dojazdu wynosi ponad 100 km. W przypadku zmiany choćby jednego z tych ustaleń, klub będący gospodarzem meczu, musi przesłać listem poleconym odpowiednie zawiadomienie najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem spotkania.
5. Sala gier powinna być odpowiednio przygotowana do meczu. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów, a pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane. Nie spełnienie tych wymagań spowoduje nałożenie kary pieniężnej na gospodarza meczu w wysokości 50 PLN.
6. Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia gospodarz meczu.
7. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej, trzeciej i piątej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej i czwartej szachownicy czarnymi.
8. Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie. Kapitan jest obowiązany podać skład swojej drużyny, bez względu na ich obecność na sali gier. Gospodarz podaje skład zespołu w pierwszej kolejności.
9. Po godzinie od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower. Zespół oddający walkower otrzyma dwa ujemne punkty meczowe oraz zostanie nałożona na niego kara finansowa wysokości 100 PLN. Trzeci oddany walkower meczowy spowoduje skreślenie drużyny z dalszych rozgrywek.
10. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 3 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili gdy przybędzie przynajmniej trzeci zawodnik tej drużyny.
11. Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wypadki losowe, itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny.
VII. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
1. Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek. Kwotę wpisowego należy przekazać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego DFS W-W ul Borowska 1-3 w PKO BP IV O/W-w Nr 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993 lub gotówką w terminie do 14.10.2005 r. po tym terminie wpisowe wzrasta o 20 PLN.
2. Wpisowe do rozgrywek wynosi 130 PLN, druga drużyna płaci wpisowe o połowę mniejsze.
3. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) skład podstawowy drużyny w kolejności szachownic (pełne imiona i nazwiska zawodników, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową.
b) dokładny adres sali gry,
c) imię i nazwisko kapitana zespołu (może to być osoba spoza zgłoszonych zawodników) oraz w miarę możliwości kontakt telefoniczny lub e-mailowy,
d) dokładny adres do korespondencji, jeżeli jest to także telefon, fax, e-mail,
e) nazwisko sędziego, który będzie prowadzić mecze.
4. Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 14.10.2005.
5. Sędzia główny dokona pisemnego potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu i tylko ten dokument jest wiążący dla weryfikacji rozgrywek. Protokoły meczowe są weryfikowane przez sędziego głównego.
VIII. OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc w turnieju kołowym decyduje:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera –2 pkt.)
2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach – wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
3. Wynik bezpośrednich meczy.
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Punktacja Sonnenborna-Bergera
6. losowanie
IX. ZASADY AWANSU LUB SPADKU
1. Do Dolnośląskiej Ligi Seniorów mogą awansować kluby zarejestrowane w DZSzach.
2. Do Dolnośląskiej Ligi Seniorów awansują 2 kluby – zwycięzcy w każdej z grup.
3. W przypadku niemożliwości awansu lub rezygnacji, prawo awansu przechodzi na drużynę (z jednej z grup), która zdobyła procentowo więcej punktów meczowych, następnie procentowo więcej punktów małych, wynik procentowy zdobyty na pierwszej i kolejnych szachownicach, w ostateczności losowanie.
X. SĘDZIOWIE I KIEROWNICTWO MISTRZOSTW
1. Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem każdej z lig sprawuje sędzia główny wyznaczony przez Kolegium Sędziów DZSzach. Jest on jedyną instancją odwoławczą od werdyktów wydanych podczas meczów.
2. Sędzia meczu nie może rozgrywać partii w czasie sędziowania. Sędzia główny nie może być sędzią meczu w tej samej klasie rozgrywek.
3. Zgłoszeni do meczów ligi Dolnośląskiej sędziowie muszą mieć wykupioną aktualną licencję PZSzach lub DZSzach. Brak takiej licencji spowoduje nieważność decyzji i uniemożliwia otrzymanie wynagrodzenia za sędziowanie meczu.
4. Przed rozpoczęciem meczu sędzia jest uprawniony do zweryfikowania zawodników.
5. Protokół meczu jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują obie drużyny, a oryginał należy najpóźniej następnego dnia po meczu wysłać pocztą na adres sędziego głównego.
6. W dniu meczu, gospodarz spotkania obowiązany jest (w godz. 18.00 – 20.00) telefonicznie, SMS lub e-mailem poinformować sędziego głównego o wyniku meczu i rezultatach poszczególnych partii. Wynik można także wpisać na forum DZSzach w dziale Ligi Dolnośląskie.
7. Rezultaty meczów podlegają weryfikacji przez sędziego głównego. Ewentualne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowych rezultatów na szachownicy, należy kierować na adres sędziego głównego.
8. Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia tabeli rozgrywek, indywidualnych kart startowych zawodników, publikowania wyników i innych informacji ligowych w komunikatach DZSzach lub na stronie internetowej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego wyd. z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanego przez DZSzach.
2. Komunikat Drużynowych Mistrzostw Województwa zawiera listy zespołów w poszczególnych klasach rozgrywek (w kolejności wylosowanych numerów startowych), adresy sal gier, telefony i adresy kontaktowe, e-mail, terminarz meczów, pełne składy drużyn (w kolejności szachownic składu podstawowego). Zawodnicy zgłoszeni dodatkowo będą publikowani w kolejnych komunikatach DZSzach.
3. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny mistrzostw. Odwołania od decyzji sędziów meczów można składać tylko na piśmie, w terminie do 3 dni po rozegraniu meczu. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest umieszczenie w protokole zawodów zapowiedzi protestu, parafowana go przez obydwu kapitanów drużyn.
4. Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów (sekcji szachowych). Gospodarze meczów są zobowiązani pokryć koszty organizacyjne i sędziowskie.
5. Zwycięska drużyna otrzyma puchar, a wszystkie drużyny dyplomy.
6. Wszelkie kary finansowe zostaną przeznaczone na działalność statutową DZSzach, należy je wpłacać na konto DZSzach lub w kasie związku.
7. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.
8. Zaleca się żeby organizator (gospodarz) meczu poinformował o meczu i wynikach lokalne media, rozpropagował informacje o meczu wśród społeczności lokalnej (np. rozwiesił plakaty itp.)

Wiceprezes ds. Sportowych Rafał Siwik

DLS - KLASA A - POŁUDNIE Lista startowa drużyn

1a GKS Sokół Nowa Ruda
1b MKSz Liczyrzepa Jelenia Góra
2a GLKS Goniec Żarów I
2b GLKS Goniec Żarów II
3a MKSz Hetman Wałbrzych III
3b MKSz Hetman Wałbrzych II	
4a UKS Debiut Przedwojów II
4b UKS Zadrna Kamienna Góra
5a Dwie Wieże Dzierżoniów I
5b Dwie Wieże Dzierżoniów II
6a KSz WOK-EN Wałbrzych II
6b KSz WOK-EN Wałbrzych I

DLS - KLASA A - PÓŁNOC Lista startowa drużyn

1a AZS WSB Wrocław - wycofała się
1b WKSz DACH BUD Hetman Wrocław
2a LZS ZPK SMOK Żmigród II
2b LZS ZPK SMOK Żmigród I
3a KS Debiut Wrocław
3b UKS Gigant Wrocław
4a MDK DANY Chojnów
4b LZS Mewa Goliszów
5a AZS Politechnika Wroclaw II
5b MUKS MDK Śródmieście Wrocław III
6a MKS Rokita Brzeg Dolny
6b KS Skoczek Milicz

Kojarzenie (gospodarz jest zaznaczony pogrubioną czcionką):

I runda 30.10.2005 1b - 1a 2b - 2a 3b - 3a 4b - 4a 5b - 5a 6b - 6a
20.11.2005 1a - 6 2a - 5 3a - 4
II runda 10:00 1a - 6a 1b - 6b 2a - 5a 2b - 5b 3a - 4a 3b - 4b
III runda 15:00 1a - 6b 6a - 1b 2a - 5b 5a - 2b 3a - 4b 4a - 3b
18.12.2005 6a - 4 5a - 3 1b - 2
IV runda 10:00 6a - 4a 6b - 4b 5a - 3a 5b - 3b 1a - 2a 1b - 2b
V runda 15:00 6a - 4b 6b - 4a 5a - 3b 5b - 3a 1a - 2b 1b - 2a
08.01.2005 2b - 6 3b - 1 4a - 5
VI runda10:00 2a - 6a 2b - 6b 3a - 1a 3b - 1b 4a - 5a 4b - 5b
VII runda 15:00 2a - 6b 2b - 6a 3a - 1b 3b - 1a 4a - 5b 4b - 5a
29.01.2005 6b - 5 1a - 4 2a - 3
VIII runda 10:00 6a - 5a 6b - 5b 1a - 4a 1b - 4b 2a - 3a 2b - 3b
IX runda 15:00 6a - 5b 6b - 5a 1a - 4b 1b - 4a 2a - 3b 2b - 3a
12.02.2005 3a - 6 4b - 2 5b - 1
X runda 10:00 3a - 6a 3b - 6b 4a - 2a 4b - 2b 5a - 1a 5b - 1b
XI runda 15:00 3a - 6b 3b - 6a 4a - 2b 4b - 2a 5a - 1b 5b - 1a

Terminarz spotkań:
I 30 października 2005
II-III 20 listopada 2005
IV-V 18 grudnia 2005
VI-VII 08 stycznia 2006
VIII-IX 29 stycznia 2006
X-XI 12 lutego 2006

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław