Mistrzostwa w szachach szybkich październik 21 2

Regulamin III Dolnośląskiej Ligi 2008/2009

REGULAMIN
Drużynowych Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w sezonie 2008/2009
III Dolnośląska Liga Szachowa

I. CEL ROZGRYWEK
1. Wyłonienie drużynowego mistrza województwa dolnośląskiego w sezonie 2008/2009.
2. Wyłonienie drużyny awansującej do II Ligi Seniorów 2009.
3. Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania, podwyższania rankingu FIDE, wyższych kategorii, tytułów szachowych i klas sportowych.

II. UCZESTNICTWO
1. W III Lidze prawo uczestnictwa mają drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, posiadających licencję klubową PZSzach, które nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach.
2. W III Lidze może uczestniczyć tylko jedna drużyna danego klubu.
3. W skład III Ligi wchodzi 12 drużyn, które:
- spadły z Ekstraligi, I, II Ligi Seniorów w 2008 r.,
- zajęły miejsca 2-9 sezonie 2007/2008 w III DLS.
- 3 drużyny, które awansowały z dolnośląskich lig okręgowych w sezonie 2007/2008.

III. SKŁAD DRUŻYNY
1. Drużyna składa się z 5 zawodników jednego klubu, w tym kobiety grającej na piątej szachownicy.
2. Jeden zawodnik może grać tylko w jednej drużynie III Ligi (nie dotyczy zawodnika grającego w DLJ w tym samym klubie). Zawodnik, który rozegrał w Ekstralidze, I lub II Lidze Seniorów w 2008 r. więcej niż 4 partie nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich w tym samym klubie (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z II Ligi oraz juniorów grających w Ekstralidze, I lub II Lidze Juniorów).
3. Kobieta może być zgłoszona na dowolnej szachownicy. Zawodniczka nie może grać na szachownicy niższej niż została zgłoszona. Zawodniczka zgłoszona na szachownicy piątej może grać na szachownicy od 4 do 1 z zachowaniem systemu drabinkowego, ale za ostatnim rezerwowym seniorem z prawem powrotu na szachownicę piątą.
4. Do drużyny można zgłosić 6 zawodników rezerwowych, zgłoszenie kolejnych zawodników będzie uzależnione od opłaty 10 PLN za każdego kolejnego zawodnika rezerwowego. Dodatkowi zawodnicy rezerwowi mogą być zgłaszani do końca 2008 r., za zawodnikami rezerwowymi, obowiązuje tzw. "drabinka". W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.
5. Do drużyny można zgłosić zawodnika, który zagrał partię w Lidze Okręgowej w tym samym klubie.
6. W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
7. Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.
8. Zgłoszenia składu podstawowego wypełniają kierownicy klubów. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy ewidencyjnie przynależni do danego klubu.
9. Listy zgłoszonych zawodników będą publikowane w komunikatach rozgrywek oraz na stronie internetowej.
10. Zawodnik, który w trakcie rozgrywek zmieni klub, nie może dalej brać udziału w Lidze w tym sezonie.
11. Zawodnicy składu podstawowego w meczu muszą posiadać licencję zawodniczą na uprawianie dyscypliny szachy.
12. Zawodnik zgłoszony w składzie rezerwowym w III Lidze może zagrać w Lidze Okręgowej w tym samym klubie, w jednej drużynie do której został zgłoszony, jeżeli w III Lidze rozegrał mniej niż 4 partie.

IV. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
1. Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek. Kwotę wpisowego należy przekazać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego DFS W-w ul Borowska 1-3 w PKO BP IV O/W-w Nr 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993 lub gotówką w terminie do 06.10.2008 r. po tym terminie wpisowe wzrasta o 20 PLN.
2. Wpisowe do rozgrywek wynosi 160 PLN.
3. Każdy klub jest zobowiązany wnieść opłatę klasyfikacyjno-rankingową zgodnie z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
4. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) skład podstawowy drużyny (4+1) w kolejności szachownic + zawodnicy rezerwowi (max. 6): pełne imiona i nazwiska zawodników, datę urodzenia, kategorię szachową, numer licencji zawodniczej PZSzach,
b) dokładny adres sali gry,
c) imię i nazwisko kapitana zespołu (może to być osoba spoza zgłoszonych zawodników) oraz w miarę możliwości kontakt telefoniczny lub e-mailowy,
d) dokładny adres do korespondencji, jeżeli jest to także telefon, e-mail,
e) nazwisko sędziego (z aktualną licencją sędziowską), który będzie prowadzić mecze w przypadku rozgrywania zawodów "u siebie". W przypadku braku sędziego, sędzia zostanie wyznaczony przez Kolegium Sędziów DZSzach, a gospodarz meczu poniesie koszty sędziowania.
5. Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 06.10.2008.
6. Protokoły meczowe są weryfikowane przez sędziego głównego.

V. SYSTEM ROZGRYWEK
1. III Liga zostanie rozegrana systemem kołowym na dystansie 11 rund - 6 spotkań, z podziałem drużyn na pary wg. kryterium geograficznego, szczegółowe kojarzenie znajduje się w załączniku nr 1.
2. Liga jest rozgrywana systemem dojazdowym, 2 mecze dziennie (za wyjątkiem I rundy).
3. Losowanie numerów startowych zostanie dokonane podczas odprawy kapitanów 21.09.2008r.

VI. PRZEPISY TURNIEJOWE
1. Tempo gry wynosi 2 godz. na partię dla każdego zawodnika.
2. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
3. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

VII. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. Po obustronnym uzgodnieniu zainteresowanych drużyn, mecze mogą być rozgrywane przed terminem podanym w komunikacie organizacyjnym. Ustalone terminy nie ulegają zmianie.
2. Przekładanie spotkań po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym jest dozwolone w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za zgodą sędziego głównego. Wniosek o przełożenie meczu musi być złożony na piśmie (kopię należy wysłać e-mailem) do sędziego głównego przed ustalonym terminem spotkania pod rygorem uznania meczu za obopólny walkower. Zaległe mecze muszą być rozegrane przed ostatnią rundą.
3. Podczas rozgrywek drużyna może jeden raz przenieść mecz na termin późniejszy niż ten ustalony w komunikacie organizacyjnym, kolejne przeniesienie będzie uzależnione od wpłaty na konto DZSzach 50 PLN.
4. Mecze odbywają się w terminach ustalonych kalendarzem rozgrywek. Początek spotkań wyznacza się na godz. 9.30 w sali gry podanej w komunikacie organizacyjnym, drugi mecz powinien się rozpocząć najpóźniej godzinę po zakończeniu pierwszego meczu (14:30). Gospodarz spotkania powinien uwzględnić propozycję drużyny przyjezdnej w sprawie wcześniejszego lub późniejszego (do 30 min.) rozpoczęcia meczu, jeśli odległość dojazdu wynosi ponad 100 km lub warunki atmosferyczne utrudniają dojazd.
5. Sala gier powinna być odpowiednio przygotowana do meczu. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów, a pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane. Nie spełnienie tych wymagań spowoduje nałożenie kary pieniężnej na gospodarza meczu w wysokości 50 PLN.
6. Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia gospodarz meczu.
7. Gospodarze meczu grają na pierwszej, trzeciej i piątej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej i czwartej czarnymi.
8. Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie. Kapitan jest obowiązany podać skład swojej drużyny, bez względu na obecność zawodników na sali gry.
9. Po godzinie od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower. Dla meczy rozgrywanych po południu za godzinę rozpoczęcia rudny przyjmuję się godz. 14:30. Zespół oddający walkower otrzyma dwa ujemne punkty meczowe oraz zostanie nałożona na niego kara finansowa wysokości 100 PLN. Trzeci oddany walkower meczowy spowoduje automatyczne skreślenie drużyny z dalszych rozgrywek.
10. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 3 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili gdy przybędzie przynajmniej trzeci zawodnik tej drużyny.
11. Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wypadki losowe, itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny. Wszelkie awarie, wypadki losowe należy udokumentować u odpowiednich służb. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, klub wnioskujący ponosi koszty transportu pozostałych drużyn na ponowne rozegranie zaległego meczu.
12. W przypadkach losowych powodujących spóźnienie na mecz zaleca się cofnięcie włączonych zegarów maksymalnie o 15 min wstecz - decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia meczu.
13. Zapisy rozegranych partii w formie elektronicznej - plik PGN (ewentualnie papierowej) oraz protokół z meczu należy przesyłać do sędziego głównego.

VIII. OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc w turnieju kołowym decyduje:
1. Suma punktów meczowych (wygrany mecz 2 pkt., remis 1 pkt., przegrany mecz 0 pkt., oddanie walkowera (minus) -2 pkt.)
2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach - wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
3. Wynik bezpośrednich meczy.
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Punktacja Sonnenborna-Bergera

IX. ZASADY AWANSU LUB SPADKU
1. Do II Ligi Seniorów może awansować wyłącznie drużyna klubu, która jest członkiem zwyczajnym PZSzach i posiada licencję klubową PZSzach.
2. Mistrz DLS uzyskuje awans do II ligi szachowej, zgodnie z Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów wydanym przez PZSzach.
3. W przypadku niemożliwości awansu (np. klub posiada drużynę w II lidze) lub rezygnacji, prawo awansu może przejść na następną z końcowej tabeli drużynę.
4. Zespoły, które zajmą miejsca 10-12 spadają do Lig Okręgowych.
5. W przypadku spadku większej liczby drużyn z Ekstraligi, I lub II Ligi do ligi wojewódzkiej w 2009r., wówczas do klasy A spadają kolejne drużyny licząc od 9 miejsca w górę.
6. Zespół, który wycofa się lub zostanie skreślony z rozgrywek DLS zostanie zdegradowany do ligi okręgowej.

X. SĘDZIOWIE I KIEROWNICTWO MISTRZOSTW
1. Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem każdej z lig sprawuje sędzia główny wyznaczony przez Kolegium Sędziów DZSzach. Jest on jedyną instancją odwoławczą od werdyktów wydanych podczas meczów.
2. Sędzia meczu nie może rozgrywać partii w czasie sędziowania. Sędzia główny nie może być sędzią w meczu.
3. Sędziowie prowadzący mecze muszą posiadać licencję sędziego PZSzach.
4. Przed rozpoczęciem meczu sędzia jest uprawniony do zweryfikowania zawodników (kapitan drużyny jest zobowiązany do przedłożenia dowodów tożsamości i kart zawodniczych lub potwierdzonej przez sędziego listy zgłoszeń).
5. Protokół meczu jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują obie drużyny, a oryginał należy najpóźniej następnego dnia po meczu wysłać pocztą na adres sędziego głównego.
6. W dniu meczu, gospodarz spotkania po każdym meczu obowiązany jest telefonicznie, SMSem lub e-mailem poinformować sędziego głównego o wynikach meczów oraz rezultatach na poszczególnych szachownicach. Wynik można także wpisać na forum DZSzach w dziale Ligi Dolnośląskie.
7. Rezultaty meczów podlegają weryfikacji przez sędziego głównego na podstawie dostarczonych protokołów meczowych. Ewentualne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowych rezultatów na szachownicy, należy kierować na adres sędziego głównego.
8. Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia serwisu turniejowego na stronie internetowej DZSzach, publikowania wyników i innych informacji ligowych w komunikatach.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego wyd. z 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanych przez DZSzach.
2. Komunikat Drużynowych Mistrzostw Województwa zawiera listy zespołów (w kolejności wylosowanych numerów startowych), adresy sal gier, telefony i adresy kontaktowe, e-mail, terminarz meczów, pełne składy drużyn (w kolejności szachownic składu podstawowego), wyniki, tabele.
3. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów. Odwołania od decyzji sędziów meczów można składać tylko na piśmie, w terminie do 2 dni po rozegraniu meczu. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest umieszczenie w protokole zawodów zapowiedzi protestu.
4. Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów (sekcji szachowych). Gospodarze meczów są zobowiązani pokryć koszty organizacyjne i sędziowskie.
5. Zwycięskie zespoły w każdej klasie rozgrywek otrzymają puchary, a wszystkie drużyny dyplomy.
6. Wszelkie kary finansowe zostaną przeznaczone na działalność statutową DZSzach, należy je wpłacać na konto DZSzach lub w kasie związku.
7. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.
8. Zaleca się żeby organizator (gospodarz) meczu poinformował o meczu i wynikach lokalne media, rozpropagował informacje o meczu wśród społeczności lokalnej (np. rozwiesił plakaty itp.)

Wiceprezes ds. Organizacyjnych
/-/ Rafał Siwik

Skład ligi:
1a GLKS Goniec Żarów I
1b WKSz DACH BUD Hetman I
2a KS Polanica Zdrój
2b UKS GIECEK Radków
3a OKSiR Wisznia Mała I
3b MKS Pogoń Oleśnica
4a AZS PWSZ Hetman Wałbrzych I
4b UKS Debiut Przedwojów I
5a MDK Dany Chojnów
5b ASSz Miedź Legnica II
6a KS Polonia Wrocław II
6b MUKS MDK Śródmieście Wrocław I

Terminy i kojarzenie (gospodarz spotkania jest zaznaczony pogrubioną czcionką):

2008.10.12 I runda  9:30 1b - 1a 2b - 2a 3b - 3a 4b - 4a 5b - 5a 6b - 6a 
2008.10.26      1a - 6     2a - 5     3a - 4 
II runda 9:30 1a - 6a 1b - 6b 2a - 5a 2b - 5b 3a - 4a 3b - 4b
III runda 14:30 1a - 6b 6a - 1b 2a - 5b 5a - 2b 3a - 4b 4a - 3b
2008.11.23     6a – 4     5a - 3      1b - 2 
IV runda 9:30 6a - 4a 6b - 4b 5a - 3a 5b - 3b 1a - 2a 1b - 2b
V runda 14:30 6a - 4b 6b - 4a 5a - 3b 5b - 3a 1a - 2b 1b - 2a
2009.01.11     2b - 6     3b - 1     4a - 5 
VI runda 9:30 2a - 6a 2b - 6b 3a - 1a 3b - 1b 4a - 5a 4b - 5b
VII runda 14:30 2a - 6b 2b - 6a 3a - 1b 3b - 1a 4a - 5b 4b - 5a
2009.02.08     6b - 5     1a - 4     2a - 3 
VIII runda 9:30 6a - 5a 6b - 5b 1a - 4a 1b - 4b 2a - 3a 2b - 3b
IX runda 14:30 6a - 5b 6b - 5a 1a - 4b 1b - 4a 2a - 3b 2b - 3a
2009.02.22     3a – 6     4b - 2     5b - 1 
X runda 9:30 3a - 6a 3b - 6b 4a - 2a 4b - 2b 5a - 1a 5b - 1b
XI runda 14:30 3a - 6b 3b - 6a 4a - 2b 4b - 2a 5a - 1b 5b - 1a

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław