Komunikaty związkowe

Komunikaty Zarządu, Prezydium Zarządu lub inne związane z bieżącą działalnością i sytuacją Związku

Zmiania wysokości wpisowego do III i IV Dolnośląskiej Ligi Seniorów

Po konsultacjach i głosowaniu, decyzją Zarządu DZSzach podniesiona została od obecnego sezonu kwota wpisowego do III i IV Dolnośląskiej Ligi Seniorów o 50 zł.

Powód: konieczność opłacania opłaty rejestracyjnej do FIDE (1,5 EUR od zawodnika), z której ligi okręgowe nie są zwolnione, zwiększone od 2013 roku koszty obsługi sędziowskiej i organizacyjnej.

 

Za Zarząd - Dominik Kulaś, Prezes DZSzach

IV Liga Seniorów 2015/2016

Zgłoszenia drużyn do IV ligi wrocławskiej i podwrocławskiej przyjmuje Aleksander Sokólski (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) . Termin zgłoszeń drużyn do 30.09.2015.

Zgłoszenia drużyn do IV ligi wałbrzyskiej, legnicko-jeleniogórskiej przyjmuje sędzia główny Rafał Siwik (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i Stefan Hałubek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) Termin zgłoszeń drużyn do 30.09.2015

Po zgłoszeniu drużyn sędzia główny podejmie decyzję o systemie rozgrywek i podziale na grupy.

Zmiany w regulaminie:

Czytaj więcej: IV Liga Seniorów 2015/2016

Nowe Władze DZSzach

23. maja na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrane zostały nowe władze Dolnośląskiego Związku Szachowego.

Prezesem DZSzach ponownie wybrany został Dominik Kulaś. Do Zarządu DZSzach weszli: Artur Adamek, Łukasz Butkiewicz, Waldemar Gałażewski, Piotr Klukiewicz, Robert Korpalski, Piotr Kowalak, Przemysław Lichwa, Zbigniew Niemiec, Rafał Siwik, Aleksander Sokólski, Kazimierz Szydełko i Marek Świerczewski. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Artur Czyż, Michał Dzikowski, Paweł Łaszewicz.

Projekt statutu po zmianach

 STATUT

DOLNOŚLĄSKIEGO  ZWIĄZKU SZACHOWEGO – Projekt 2015 

(Zmiany w celu stania się OPP, poprawki postulowane przez Organ Nadzoru, zmiana liczebności zarządu)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§. 1.

Dolnośląski Związek Szachowy, w skrócie DZSzach, zwany dalej „Związkiem”, jest polskim związkiem sportowym, zrzeszającym stowarzyszenia, kluby i organizacje szachowe.

§. 2.

1. Terenem działania Związku jest cały kraj, a szczególnie województwo dolnośląskie. Siedzibą Związku jest miasto Wrocław.

2. Dla realizacji swoich celów DZSzach działa również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§. 3.

1. Związek może zrzeszać swych członków bezpośrednio lub wydzielać w swojej strukturze  oddziały.

2. Związki klubów powstałe na podstawie Art.8.1. ustawy o kulturze fizycznej, mogą zostać przyjęte do Związku na prawach oddziałów.

§. 4.

Związek działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy prawo o stowarzyszeniach, zapisami niniejszego statutu.

§. 5.

1. Związek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Związek może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

3. Nazwa i znak Związku są prawnie zastrzeżone.

4. DZSzach prowadzi działalność w zakresie pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

§. 6.

Związek jest członkiem Polskiego Związku Szachowego i działa zgodnie z jego statutem, regulaminami, uchwałami oraz wytycznymi i może być członkiem innych związków i stowarzyszeń, w tym również międzynarodowych o podobnym profilu działania.

§. 7.

1. DZSzach jest organizacją typu non-profit, a ewentualne dochody przeznacza w całości na realizację zadań statutowych oraz w zakresie pożytku publicznego.

2. Związek opiera swoją działalność na  pracy  społecznej swoich członków.

3. Dla realizacji określonych celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

§. 8.

Związek może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną i honorową oraz  wydawać komunikaty i inne pisma wynikające z działalności statutowej.

§ 9

Logiem DZSzach jest: czarny orzeł piastowski na żółtym tle (prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami i czarną ramką) symbolizujący województwo dolnośląskie, kończyny i ogon orła przykrywa biało-czarna szachownica na której jest żółty napis z czarną obwódką „DZSzach”, na samym dole czarny  napis na żółtym tle: DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK SZACHOWY.

 

Rozdział  2  Cel i środki działania

 

§. 10

Celem Związku jest upowszechnianie i popularyzacja sportu szachowego jako: sportu, formy rekreacji, elementu edukacji, kultury, nauki,  na terenie Dolnego Śląska.

§. 11

Związek realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę z Polskim Związkiem Szachowym.

2. Ustalanie kierunków rozwoju sportu szachowego na terenie działania.

3. Organizację współzawodnictwa sportowego na terenie działania.

4. Organizację imprez szachowych.

5. Promowanie szachów w mediach.

6. Wspieranie różnych form rywalizacji szachowej: szachy klasyczne, szybkie, błyskawiczne, korespondencyjne, kompozycja szachowa, rozwiązywanie zadań szachowych itp.

7. Szkolenia zawodników, działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów, nauczycieli.

8. Wspieranie szachów w środowisku osób niepełnosprawnych.

9. Współpracę z ośrodkami szachowymi w kraju i za granicą.

10. Wspieranie szachów w placówkach oświatowych i kulturalnych.

11. Pomoc merytoryczną swoim członkom.

12. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem Statutu przez członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy, a także odnośnych przepisów regulujących dyscyplinę szachy.

13. Realizację zadań zleconych przez organa samorządowe bądź organizacje działające w ramach kultury fizycznej i sportu.

14. Związek może uczestniczyć w projektach wynikających z Ustawy o organizacjach pożytku publicznego.

§.12.

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 3.

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

§.13.

Członkowie Związku dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

 

CZŁONEK ZWYCZAJNY

 

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba prawna zainteresowana realizacją celów Związku.

2. Status członka zwyczajnego nadaje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.

3. Osoba prawna działa przez swego pełnomocnika.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do :

1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku,

2. zgłaszania postulatów i wniosków władzom Związku,

3. uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek,

4. pomocy merytorycznej ze strony Związku,

5. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności DZSzach.

§ 16

1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

a. do przestrzegania Statutu oraz przepisów związkowych,

b. wspierać Związek w realizacji celów statutowych,

c. do regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17

1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

a. wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu DZSzach,

b. rozwiązania się lub zaniku działalności stowarzyszenia,

c. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu DZSzach w przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz regulaminów DZSzach lub zaniku działalności stowarzyszenia.

2. Zaleganie z opłatą składek przez okres jednego roku, pomimo wezwania do ich uiszczenia, daje Zarządowi prawo do wykluczenia członka DZSzach.

3.Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd, w przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz regulaminów DZSzach. Zawieszenie w prawach członkostwa polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.

4. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członkowskich lub wykluczeniu przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty doręczenia pisma informującego o podjętej uchwale do Walnego Zebrania Delegatów.

 

CZŁONEK WSPIERAJĄCY

 

§ 18

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Związku, która zadeklaruje pisemnie na rzecz Związku pomoc finansową, rzeczową lub niematerialną.

2. Osoba prawna działa  przez swego pełnomocnika.

3. Status członka wspierającego nadaje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.

§ 19

Członek wspierający ma wszystkie prawa Członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 20

Członek wspierający jest obowiązany:

1. zadeklarować na rzecz Związku pomoc finansową, rzeczową lub niematerialną.

2. pomagać Związkowi w realizacji jego statutowych celów,

3. przestrzegać postanowień Statutu i przepisów związkowych.

§ 21

1. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

a. wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu DZSzach,

b. rozwiązania się lub zaniku działalności stowarzyszenia, śmierci osoby fizycznej,

c. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu DZSzach w przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz regulaminów DZSzach lub zaniku działalności.

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty doręczenia pisma informującego o podjętej uchwale do Walnego Zebrania Delegatów.

 

CZŁONEK HONOROWY

 

§ 22

Członkiem Honorowym Związku może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Związku.

§ 23

Członkostwo Honorowe nadaje uchwałą Walne Zebrania Delegatów na pisemny wniosek Zarządu.

§ 24

Członek Honorowy ma prawo:

uczestniczyć we wszystkich imprezach, a także w posiedzeniach Władz Stowarzyszenia mających szczególnie uroczysty charakter.

§ 25

Członek Honorowy jest obowiązany:

Dbać dobre imię Związku na arenie krajowej i międzynarodowej.

§ 26

1. Członkostwo Honorowe jest dożywotnie.

2. Członkostwo Honorowe ustaje na skutek pisemnej deklaracji zainteresowanego.

3. Członkostwo Honorowe można utracić uchwałą Walnego Zebrania jedynie w przypadku ciężkiego naruszenia prawa i etyki, poniżającego w sposób trwały Związek w opinii publicznej.

 

 

Rozdział 4  Władze Związku

 

§ 27.

1. Władzami Związku są:

a) Walne Zebranie Delegatów

b) Zarząd

c) Prezydium Zarządu

d) Komisja Rewizyjna.

§ 28.

Kadencja władz Związku trwa cztery lata.

§ 29.

  1. Najwyższą władzą Związku jest  Walne Zebranie Delegatów, zwoływane przez Zarząd DZSzach raz na rok, przy czym co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, a w pozostałych latach jako sprawozdawcze.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

a) uchwalanie  Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Związku,

b) uchwalanie, na podstawie wniosku Zarządu, regulaminu działania zebrania,

c) wybór prezesa Związku w głosowaniu tajnym,

d) wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od regulaminu zebrania,

e) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Związku,

f) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,

g) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,

i) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku.

§ 30.

1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

a)    z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych wybrani zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Walne  Zebranie Delegatów,

b)    z głosem doradczym - członkowie władz, którzy nie zostali wybrani  na delegatów, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Związku powinni być zawiadomieni co najmniej 30 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania Delegatów.

3. Podstawowe materiały jak: sprawozdanie, propozycje zmian w Statucie, projekty uchwał, itp. delegaci powinni otrzymać od Zarządu co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.

§ 31.

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów.

§ 32.

1. Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd na podstawie:

a) uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów,

b) wniosku Komisji Rewizyjnej, podjętym bezwzględną większością głosów,

c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 33.

1. Zarząd Związku jest organem władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów.

2. Zarząd Związku składa się z 9 do 13 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza.

3. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, ale nie mniej niż dwa razy do roku.

§ 34.

1. Oddziały Związku działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Związku sprawując władzę, w imieniu Związku na obszarze swojego działania.

2. Oddziały Związku posiadają Zarządy składające się z Przewodniczącego oraz mogą posiadać od 2 do 4 członków.

3. Przewodniczący oddziału, jeżeli nie został wybrany do Zarządu Związku w sposób statutowy, ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 35.

1. Zarząd Związku działa na podstawie opracowanego regulaminu, załącznikami do regulaminu są zakresy obowiązków Prezesa i innych członków Zarządu.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów,

3) kierowanie całokształtem działalności Związku,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,

5) uchwalanie planów działania i planów  finansowych,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji,

7) powoływanie oddziałów, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,

8) powoływanie Wiceprezesów i Sekretarza Zarządu na wniosek Prezesa,

9) przyjmowanie,  zawieszanie,  wykreślanie oraz wykluczanie członków Związku,

10) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Związku.

§ 36.

1. Prezydium Zarządu składa się 3-6 członków Zarządu, w tym Prezesa, Sekretarza i Wiceprezesów.

2. Prezydium Zarządu spotyka się nie mniej niż 4 8 razy w roku.

3. Prezydium  Zarządu działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

4. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

1) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów.

3) podejmowanie decyzji w sprawach bieżących.

§ 37.

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.

§ 38.

1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Związku - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Związku.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Związku.

3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Pierwszą instancją jest Komisja Dyscyplinarna powołana przez Zarząd, pod przewodnictwem członka Zarządu. Drugą instancją jest Zarząd Związku.

§ 39.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes.

§ 40.

1. Prezes kieruje pracami Zarządu i Prezydium Zarządu.

2. W okresie między posiedzeniami Zarządu i Prezydium Zarządu, Prezes podejmuje decyzje odnośnie bieżącej działalności Związku.

§ 41.

1. Komisja Rewizyjna składa się 3 - 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo - gospodarczej działalności Związku.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie dotyczące działalności władz Związku oraz posiada prawo wnioskowania w sprawach absolutorium dla Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu  z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

6. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej i jej organów określają regulaminy uchwalone przez Komisję, a parafowane przez Zarząd.

§ 42.

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej  władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Majątek i fundusze Związku

 

§ 43.

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusz Związku składają się:

1) składki roczne członków Związku,

2) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,

3) darowizny, środki od sponsorów, dotacje i środki pochodzące z innej  działalności statutowej i gospodarczej Związku.

§ 44.

1. Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób w tym: Prezesa i Wiceprezesa lub Sekretarza.

 

2. Działającym w imieniu DZSzach zabrania się:

 

(a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem DZSzach w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 

(b) przekazywania majątku DZSzach na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

(c) wykorzystywania majątku DZSzach na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 

(d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie DZSzach, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§ 45.

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 46.

1. Rozwiązanie się Związku następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

§ 47.

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz Zarządowi Związku.

§ 48.

1. Statut jest obowiązujący z chwilą uchwalenia go przez Walne Zebranie Delegatów.

2. Zarząd ma prawo wniesienia ewentualnych poprawek wymaganych przez organ rejestrujący.

3. Poprawki należy zatwierdzić na następnym Walnym Zebraniu Delegatów.

 

Walne Zebranie Delegatów DZSzach - termin zgłaszania Delegatów

Prosimy członków DZSzach (Kluby, stowarzyszenia lub osoby prawne) o podanie listy delegatów i delegatów rezerwowych w kolejności obejmowania mandatów – drogą mailową lub pisemną do biura DZSZACH w terminie do 18 maja 2015.

 

 

Walne Zebranie Delegatów DZSzach - Komunikat nr 2 z 17.04.2015

Na podstawie Statutu Dolnośląskiego Związku Szachowego oraz Uchwały z dn. 07.02.2015 zwołuję na dzień 23.05.2015 Walne Zebranie Statutowe i Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Dolnośląskiego Związku Szachowego.

Początek zebrania po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów DZSzach w celu wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie PZSzach.

Zebranie odbędzie się we Wrocławiu, Hotel Campanile Wrocław Centrum, ul. Ślężna 26

Za Zarząd Dominik Kulaś - Prezes

Załączniki:

  1. Projekt porządku obrad Walnego Zebrania Dolnośląskiego Związku Szachowego.
  2. Zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie Dolnośląskiego Związku Szachowego.
Załączniki:
Pobierz plik (DZSZACHwalne2015-2.pdf)DZSZACHwalne2015-2.pdf[ ]89 kB

Czytaj więcej: Walne Zebranie Delegatów DZSzach - Komunikat nr 2 z 17.04.2015

Walne Zebranie Delegatów DZSzach - Komunikat nr 1 z 17.04.2015

Zarząd DZSzach na podstawie Uchwały z dn. 07.02.2015 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów DZSzach w celu wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie PZSzach na dzień 23.05.2015 na godzinę 10:30 pierwszy termin i 11:00 drugi termin. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu, Hotel Campanile Wrocław Centrum, ul. Ślężna 26

Za Zarząd Dominik Kulaś - Prezes

Załączniki:

  1. Projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Dolnośląskiego Związku Szachowego
  2. Zasady wyboru delegatów na Walne Zebrania Delegatów Dolnośląskiego Związku Szachowego
  3. Zasady wyboru delegatów na Walne Zebrania Delegatów Polskiego Związku Szachowego

Czytaj więcej: Walne Zebranie Delegatów DZSzach - Komunikat nr 1 z 17.04.2015

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław